ShinMaywa ลงทุนไทย เสริมกำลังผลิตไซลินเดอร์เพื่อรถบรรทุกสั่งทำพิเศษ

อัปเดตล่าสุด 7 ก.ย. 2561
  • Share :
  • 1,127 Reads   

ShinMaywa ประกาศซื้อพื้นที่ข้างเคียงรอบบริเวณโรงงานในประเทศไทย เพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ภายใต้งบประมาณ 1.6 พันล้านเยน ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2019 โดยโรงงานแห่งนี้ จะถูกใช้ในการผลิตไซลินเดอร์สำหรับรถบรรทุกสั่งทำพิเศษ ซึ่งมีความทนทานสูงในราคาต่ำ โดยไซลินเดอร์ที่ผลิตจากโรงงานในไทยจะถูกส่งออกไปทำตลาดในอินเดียด้วย นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้โรงงานใหม่รับหน้าที่การผลิตปั๊มน้ำ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกจากชิ้นส่วนยานยนต์อีกด้วย ส่วนโรงงานเดิมซึ่งมีอายุมากแล้วก็จะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพในการผลิตต่อไป

โดยโรงงานในประเทศไทย จะรับผิดชอบในการผลิตไซลินเดอร์ที่เรียกว่า Telescopic Cylinder ซึ่งถูกใช้ในรถบรรทุกสั่งทำพิเศษ เช่น รถดัมพ์ เพิ่มเติมจาก Ring Cylinder ซึ่งผลิตสำหรับส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว สำหรับ Telescopic Cylinder มีโครงสร้างแบบกระบอกสูบซ้อนที่ขยายตัวและหดตัวได้ ซึ่งเรียบง่ายและมีราคาต่ำกว่า Ring Cylinder อีกทั้งมีความทนทานมากกว่า ทำให้ ShinMaywa เล็งใช้ไซลินเดอร์ชนิดนี้ในการรุกตลาดอินเดียต่อไป

ปัจจุบัน 70% ของไซลินเดอร์ที่ถูกผลิตที่ Thai ShinMaywa ถูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางบริษัทรายงานว่า ปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีมากขึ้นเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ส่งผลให้ Thai ShinMaywa มียอดขายในไตรมาสแรกปี 2018 มากถึง 2 พันล้านเยน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนถึง 33% ด้วยกัน

หลังการลงทุนโรงงานแล้วเสร็จ Thai ShinMaywa จะมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทคาดการณ์เพิ่มเติมว่าความต้องการในประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มลดลงในปี 2020

ด้วยเหตุนี้เอง ShinMaywa จึงตั้งใจใช้บริษัทในไทยเป็นหนึ่งในโครงสร้างการผลิต เพื่อยกระดับการแข่งขันในเอเชียและภูมิภาคอื่น ส่งผลให้ทางบริษัทตัดสินใจปรับปรุงโรงงานเก่าในประเทศไทย และพิจารณาการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากชิ้นส่วนยานยนต์อีกด้วย

ShinMaywa วางแผนเพิ่มยอดขายนอกประเทศญี่ปุ่นสำหรับปีงบประมาณ 2018 ให้ขึ้นไปอยู่ที่ 5 หมื่นล้านเยน ซึ่งเพิ่มขึ้น 25% และในฐานะที่แผนเร่งเสริมโครงสร้างการผลิตของทางบริษัทส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจระยะกลาง ที่จะสิ้นสุดในไตรมาสแรกปี 2021 ซึ่งโรงงานในประเทศไทย จะเป็นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจดังกล่าว


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun