สปป. ลาวยกเลิกขั้นตอนออกใบรับรองการนำเข้าชิ้นส่วนยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกการผลิตและประกอบยานพาหนะที่โรงงานใน สปป. ลาว

อัปเดตล่าสุด 10 ก.พ. 2563
  • Share :
  • 1,271 Reads   

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ออกคำสั่งเลขที่ 1848/อค.กอห. ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2562 ยกเลิกขั้นตอนการออกใบรับรองการนำเข้าชิ้นส่วนยานพาหนะเพื่อมาผลิตและประกอบยานพาหนะที่โรงงานใน สปป. ลาว เพื่ออำนวยความสะดวกการนำเข้าและส่งออก การเคลื่อนย้ายสินค้าใน สปป. ลาว และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจให้กับภาคเอกชน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 02/นย. ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบและกลไกการประสานงานในการดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว และคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 12/นย. ลงวันที่ 16 ต.ค. 2562 ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับการนำเข้าและส่งออก การนำเข้าชั่วคราว การผ่านแดน และการเคลื่อนย้ายสินค้าใน สปป. ลาว

ในอดีตผู้ประกอบการที่นำเข้าชิ้นส่วนยานพาหนะต้องขอใบรับรองการนำเข้าจากกรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมฯ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ได้ยกเลิกการออกใบรับรองการนำเข้าชิ้นส่วนยานพาหนะดังกล่าว และกำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานพาหนะจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและส่งให้กรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรมก่อนวันที่ 10 ธ.ค. ของทุกปี ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมฯ กรมขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว และกรมภาษี กระทรวงการเงิน สปป. ลาว จะแจ้งเรื่องการยกเลิกขั้นตอนการออกใบรับรองดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ภาษีประจำด่านและภาคเอกชนทราบต่อไป


อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ www.globthailand.com


ที่มา : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์