สศอ. เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

9 มี.ค. 2561
  • Share :

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบ สศอ. รับผิดชอบหลักเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ เป็นปีแรก

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ เปิดเผยว่า ในปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดให้มีรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award) รวม 9 ประเภท ได้แก่

1) การเพิ่มผลผลิต

2) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3) การบริหารความปลอดภัย

4) การบริหารคุณภาพ

5) การจัดการพลังงาน

6) การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

7) การจัดการโลจิสติกส์ 

8) อุตสาหกรรมศักยภาพ

9) ความรับผิดชอบต่อสังคม

โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรางวัลประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ  ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการพิจารณามอบรางวัลประเภทนี้  เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

โดยรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพนี้จะครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve, New S-Curve และ Second Wave S-Curve เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การแพทย์ครบวงจร สิ่งทอและแฟชั่น วัสดุ และปิโตรเคมีและพลาสติกสะอาด

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกการให้คะแนน และเกณฑ์การตัดสิน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือก


ที่มา : M Report