สุพันธุ์ มงคลสุธี หวนกลับมานั่งเก้าอี้ ประธานสภาอุตฯ

อัปเดตล่าสุด 11 เม.ย. 2561
  • Share :
  • 2,243 Reads   

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้รับการคัดเลือกให้กลับมารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คนที่ 16 วาระปี 2561-2563 ถือว่าเป็นการหวนกลับมานั่งเก้าอี้ตัวเดิมของนายสุพันธุ์ หลังจากที่เคยได้รับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เมื่อปี 2557

การหวนกลับมายังตำแหน่งเดิมนี้ นายสุพันธุ์ ได้ประกาศที่จะเดินหน้า 5 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ภายใต้วิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมไทยสู่สากล นวัตกรรมก้าวหน้า รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดย 5 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ส.อ.ท. นั้นประกอบไปด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภาอุตสาหกรรม โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หน่วยงานด้านการศึกษา รวมไปถึงความมือกลุ่มอุตสาหกรรมและสภาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย โดยพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรม ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 มาใช้ อีกทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีฝีมือและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม Startup และยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประธานสภาอุตสาหกรรมคนใหม่เห็นว่า อุตสาหกรรมกว่า 90% มาจาก SMEs การส่งเสริมคนรุ่นใหม่โดยการจับคู่ธุรกิจหรือการให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลจะช่วยให้ SMEs ก้าวไกลได้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การทำ CSR เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ ต่อต้านคอรัปชั่นและรักษาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับองค์กรและพัฒนาบุคลากร ส.อ.ท. โดยมีการคัดสรรบุคลากร การใช้ระบบประเมินผล และการจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

โดยเป้าหมายสำคัญของ 5 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ส.อ.ท. คือ การสร้างขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สมาชิกเข้มแข็ง การปรับปรุงพรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การจัดหาสำนักงานแห่งใหม่ การพัฒนาการหารายได้เพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับนานาชาติและการเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ครบคลุมอุตสาหกรรมทุกพื้นที่

เชื่อว่า 5 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ส.อ.ท. นี้ จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Industry 4.0 ได้อย่างเข้มแข็งและภาคภูมิใจ


ที่มา : M Report