ฟรี! สถาบันยานยนต์ เปิดอบรม 7 หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า รับสมัครวันนี้ - 31 ม.ค. 64

ฟรี! สถาบันยานยนต์ เปิดอบรม 7 หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า รับสมัครวันนี้ - 31 ม.ค. 64

อัปเดตล่าสุด 9 ม.ค. 2564
  • Share :
  • 335 Reads   

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ขอเชิญผู้ประกอบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฟรี! "โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า" เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ”  รับสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นกระแสที่มาแรงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเทคโนยานยนต์สมัยใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดรถยนต์ในยุคที่น้ำมันแพง ค่าแรงสูง รวมทั้งมลพิษที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจึงต้องตระหนักถึงความสําคัญและต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหลาย ๆ เรื่อง อาทิเช่น การรับมือกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สูงขึ้น หรือแม้กระทั่ง การปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่เป็นเทคโนโลยียานยนต์สีเขียว ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงมีความจําเป็นอย่างมากที่ผู้ประกอบการควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า

โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขึ้น 7 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าและพลศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้า

2. หลักสูตรระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

3. หลักสูตรระบบจัดการแบตเตอรี่

4. หลักสูตรสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า

5. หลักสูตรโลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิตสำหรับยานยนต์สมัยใหม่

6. หลักสูตรระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในการทำงานระบบแรงดันไฟฟ้าสูงในยานยนต์ไฟฟ้า

7. หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกซ์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้าและมาตรฐานการทดสอบระบบไฟฟ้า

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

  • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส. หรือเทียบเท่า
  • บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนและที่เกี่ยวข้อง ในระดับปฏิบัติการ/หัวหน้างาน/ช่างเทคนิค/วิศวกร/ผู้บริหา
  • ขอสงวนสิทธิ์ 1 คนสามารถเข้าอบรมได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น
  • บริษัทสามารถส่งบุคลากรได้ 5 คนต่อรุ่นต่อหลักสูตร

***ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร : คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณพัชรพล รุ่งพิสุทธิพงษ์ / คุณเอกชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์ ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-712-2414 ต่อ 6704, 6029 แฟ็กซ์ 02-712-2415 E-mail: hrd@thaiauto.or.th, patcharapol@thaiauto.or.th, ekachai@thaiauto.or.th 


ที่มา : M Report