โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

สอศ. เร่งยกระดับครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 จัดโครงการฝึกอบรม - เยี่ยมชมโรงงาน

อัปเดตล่าสุด 9 ส.ค. 2566
  • Share :
  • 20,959 Reads   

สอศ. เร่งยกระดับครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูผู้ช่วย สาขาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต 

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคมนี้ โดยมี นายยงยุทธ ใจซื่อดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ 

Training ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

นายยงยุทธ ใจซื่อดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม ประธานเปิดโครงการฯ

นายยงยุทธ เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการกำลังคนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต ซึ่งมีความต้องการกำลังคนที่มีศักยภาพเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักที่ผลิตกำลังคนป้อนเข้าสู่ระบบงานอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องพัฒนาครูผู้สอนโดยเฉพาะครูที่บรรจุใหม่ เช่น ครูผู้ช่วยในสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ทักษะและรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

สำนักพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ขึ้นเพื่อฝึกอบรมครูให้มีความรู้และทักษะในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

Training ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรอาชีวศึกษา

โดยโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้สถานที่ในการอบรมและชมการสาธิตเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรสำหรับการผลิตสมัยใหม่ รวมไปถึงสายการผลิตจริงในโรงงาน ได้แก่ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริษัท มาซัค (ปาระเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม ณ จังหวัดชลบุรี

Training ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ นายก่อเกียรติ ทรัพย์สมพล รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเครื่องมือกล บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

นายก่อเกียรติ ทรัพย์สมพล รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเครื่องมือกล

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

ทั้งนี้ ตลอดโครงการฝึกอบรมทั้ง 4 วัน มีครูผู้เข้ารับการอบรมรวม 40 คน ซึ่งเป็นครูผู้ช่วยที่สอนในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคพื้นฐาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

Training ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด, Mazak Thailand Technology Center

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Mazak Thailand Technology Center