SIMTec หลักสูตร Future Inspection Solution (FIS Program) พัฒนาทักษะการวัดด้วยเทคโนโลยีที่จับต้องได้ จากประเทศญี่ปุ่น

SIMTec จับมือ AOTS จัดหลักสูตร Future Inspection Solution (FIS Program) พัฒนาทักษะการวัดด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ส.ค.- ต.ค. 64 นี้

อัปเดตล่าสุด 6 ส.ค. 2564
  • Share :
  • 583 Reads   

SIMTec จับมือ AOTS เตรียมจัดหลักสูตร “Future Inspection Solution (FIS Program)” พัฒนาทักษะการวัดด้วยเทคโนโลยีที่จับต้องได้ จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ พันธมิตรระดับโลก Mitutoyo และ Omron เดือน ส.ค.- ต.ค. 64 นี้

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จัดอบรมทักษะแบบ Hybrid Course ผ่านระบบออนไลน์ (Live Zoom) เพื่อเพิ่มโอกาสในการ upskill ช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านการแก้ปัญหาในกระบวนการวัดงาน อาทิ การวัดงานด้วยเครื่องมือแบบดิจิทัล (Digitalized Inspection data) เพื่อลดความผิดพลาดและเวลาในการวัด  และการออกแบบการวัดด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Inspection field) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดงาน 

โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจาก Mitutoyo และ Omron  เริ่มอบรมตั้งแต่ 23 สิงหาคม 64  ถึง 29 ตุลาคม 64 (แบ่งการอบรมเป็น 2 กลุ่ม) เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และปฏิบัติ ณ สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec)

** ผู้ที่ทำแบบทดสอบและลงภาคปฏิบัติจนจบหลักสูตรที่สถาบันกำหนด** จะได้รับประกาศนียบัตร

ตารางเรียน Online ผ่านระบบ ZOOM 

SIMTec หลักสูตร Future Inspection Solution (FIS Program) พัฒนาทักษะการวัดด้วยเทคโนโลยีที่จับต้องได้ จากประเทศญี่ปุ่น

EP.1 : Lean Manufacturing with Measurement Process

EP.2 : Geometry Dimension and Tolerance Theory

EP.3 : Statistic Process Control

EP.4 : Digital Measurement Technology

EP.5 : Displacement Measurement (Contact/Non-Contact)

EP.6 : Vision Measurement Technology

EP.7 : Advance Process Control

 

ตารางเรียนภาคปฏิบัติ (เมื่อเรียนภาคทฤษฎีจบ สามารถจองเรียนภาคปฏิบัติได้) *

SIMTec หลักสูตร Future Inspection Solution (FIS Program) พัฒนาทักษะการวัดด้วยเทคโนโลยีที่จับต้องได้ จากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 1 : Digital Measurement Technology

วันที่ 2 : Combination of Automation and Measurement System

วันที่ 3 : Measurement Data Management & Vision Programing

สำหรับหลักสูตร “Future Inspection Solution (FIS Program)” จัดทำขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดทักษะทั้ง 4 ด้าน ที่จำเป็นต่อการขยายธุรกิจในอนาคต ประกอบด้วย

  • Lean Manufacturing  การเรียนรู้แนวคิดและการผลิตแบบลีน การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและชี้บ่งปัญหา การลดความสูญเสียของกระบวนการผลิต และเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต  พร้อมการแยกแยะกระบวนการที่มีมูลค่า (VA) และไม่มีมูลค่า (NVA) เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • Digitalization Technology for Inspection เรียนรู้การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต จากสายการผลิตจริง
  • Measurement Strategy ทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการระบบการวัดงานในสายการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และกระบวนการที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมการจับเก็บและบันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
  • Automation Knowledge ทักษะความรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ผสมผสานกับเครื่องมือวัด เพื่อประยุกต์การวัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

 

 

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัคร

  • วิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิตในสถานประกอบการที่ร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่นหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนจากประเทศญี่ปุ่น
  • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
SIMTec หลักสูตร Future Inspection Solution (FIS Program) พัฒนาทักษะการวัดด้วยเทคโนโลยีที่จับต้องได้ จากประเทศญี่ปุ่น
 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ตาม ที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้ 

**สมัครสมาชิกก่อนสมัครเรียน
simtec.or.th/user-account/

ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียนได้เลย
simtec.or.th/courses/

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 033-047-800 โทรสาร : 033-047-877 อีเมล :info@simtec.or.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย.

#หลักสูตรอบรม 2564 #หลักสูตรอบรม #SIMTec #สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล #AOTS #FIS Program #การวัดงานด้วยเครื่องมือแบบดิจิทัล #เครื่องมือวัดระบบดิจิทัล #การวัดด้วยระบบอัตโนมัติ #Manufacturing #Digitalization Technology #Measurement #Inspection #Mitutoyo #Omron #Automation #Lean Manufacturing #Digitalization


ที่มา : Sumipol Corporation Limited