เปิดรับสมัครข้อเสนอ "โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ/สมาร์ทเทคโนโลยีฯ ปี 2563"

อัปเดตล่าสุด 2 พ.ค. 2563
 • Share :
 • 385 Reads   

สถาบันไทย - เยอรมัน (TGI) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สส.สป.) ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจที่มีความพร้อมในการดำเนินการด้านพัฒนาและสร้างเครื่องจักรด้านระบบอัตอัตโนมัติหรือสมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณภายใต้ข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย  ประจำปีงบประมาณ 2563 รับเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 

วัตถุประสงค์โครงการ 

 • เพื่อพัฒนาต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
 • เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ นักพัฒนาเพื่อที่สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 • เพื่อผลักดันผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือสมาร์ทเทคโนโลยี ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทย ทั้งในด้านการแพทย์/ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

ลักษณะของระบบอัตโนมัติหรือสมาร์ทเทคโนโลยีที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 • เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของคนไทยและสามานกระดับชีวิตของคนไทยได้อย่างแท้จริง
 • มีโอกาสที่จะขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ในวงกว้าง
 • พัฒนา ออกแบบ สร้าง และ/หรือต่อยอด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • มีรายละเอียดสมรรถนะของเครื่องที่จะพัฒนาชัดเจนและสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานสากลหรือหลักวิศวกรรม
 • มีความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ สามารถพัฒนาไปสู่การใช้งานในการผลิต และ/หรือ ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
 • เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่เพื่อสามารถที่จะนำมาใช้งานได้จริง

คุณสมบัติของผู้ที่ร่วมโครงการ

1. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด และห้างหุ้นสามัญ เป็นต้น และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 %
2. มีนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษา จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี สาหรับการออกแบบและพัฒนาสร้างเทคโนโลยีต้นแบบในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยู่ในคณะทำงานของโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
3. มีประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบหรืออื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ไม่เคยได้รับงบประมาณการสนับสนุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ในโครงการเดียวกัน
5. มีความรับผิดชอบ สามารถทุ่มเทเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการและเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันไทย-เยอรมัน และเงื่อนไขของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณได้
6. มีศักยภาพและสามารถร่วมสนับสนุนทุนในการดำเนินงานได้ตามที่โครงการกำหนด
7. ไม่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่ล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาล้มละลาย
8. หน่วยงานหรือบุคคลที่ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในบัญชีผู้ที่ถูกยกเลิกสัญญาจ้าง หรือบัญชีอื่น ๆ ที่ไม่ประสงค์จ้างงานของสถาบันไทย-เยอรมัน 

หลักฐานประกอบการสมัครและยื่นข้อเสนอ

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบตามที่สถาบันไทย-เยอรมันกำหนด
2. ข้อเสนอและแบบเอกสารต่าง ๆ ได้ส่งผ่านระบบออนไลน์ตามที่กำหนดเท่านั้น
3. ประวัติหน่วยงาน และประวัติ ผู้พัฒนาและทีมงาน 
4. เอกสารอื่น ๆ ตามที่สถาบันฯกำหนด

 

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันไทย-เยอรมัน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

สมัครออนไลน์ได้ที่ : คลิก

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
คุณนที เดยะดี
โทร. 038-215033 ต่อ 1731
มือถือ. 095-8813082
E-mail: nathee.d@tgi.mail.go.th  
Website: www.tgi.or.th 


ที่มา : M Report