หลักสูตรอบรม เครื่องมือวัดด้านมิติ สุมิพล

SIMTec ร่วม สถาบันรัฐ-เอกชน จัดอบรมออนไลน์ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้อาชีวะ 2,100 คน จาก 50 สถาบัน

อัปเดตล่าสุด 30 พ.ย. 2564
  • Share :
  • 620 Reads   

SIMTec ร่วมกับ สถาบันภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์  “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนอาชีวะในระดับ ปวส. 2,100 คน จาก 50 สถาบันทั่วประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ร่วมกับ สถาบันภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนอาชีวะในระดับ ปวส. พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ ให้กับนักศึกษาในระดับ ปวส. ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2564 

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,100 คน จากทั้งสิ้น 50 สถานศึกษา ได้แก่

1. วิทยาลัย​เทคนิคสมุทรสงคราม 2. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 3. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 4. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 5. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 6. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 7. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 8. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 9. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ 10. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 11. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 12. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 13. วิทยาลัยเทคนิคตราด 14. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 15. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 16. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 17. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 18. วิทยาลัยเทคนิคระยอง 19. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 20. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 21. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 22. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 23. วิทยาลัยการอาชีพพล 24. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 25. วิทยาลัยการอาชีพสตึก

26. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 27. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 28. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 29. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 30. วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 31. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 32. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 33. วิทยาลัยเทคนิคเลย 34. วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 35. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 36. วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 37. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 38. วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ 39. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 40. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 41. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 42. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีรรมราช 43. วิทยาลัยเทคนิคพังงา 44. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 45. วิทยาลัยเทคนิคระนอง 46. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 47. วิทยาลัยเทคนิคตาก 48. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 49. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 50. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

คณะวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำเนื้อหาการฝึกอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและสาธิตวิธีการปฏิบัติ ประกอบไปด้วย การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือเวอร์เนียคาลิปเปอร์, การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไมโครมิเตอร์, การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฮเกจและโต๊ะระดับ, การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไดอัลอินดิเคเตอร์และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์, การทวนสอบเครื่องมือวัดในระบบคุณภาพ การแปลความใบรายงานผลการสอบเทียบและการประยุกต์ใช้งาน และยังได้จัดทำสื่อการสอนเพื่อรองรับการเรียนการสอน อาทิ สื่อวิดิทัศน์ สื่อการสอน Powerpoint ส่งมอบให้กับครูผู้สอนในวิชามาตรวิทยาของแต่ละสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนานักเรียนในระดับชั้น ปวส. ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และเตรียมความพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต

การอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. รวมเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบและการประเมินผลจากครูผู้ควบคุมการฝึกอบรมของแต่ละสถานศึกษาได้รับประกาศนียบัตรของ 5 หน่วยงานความร่วมมือด้วย 

ท่านใดสนใจสามารถคลิก Link เพื่อเข้าชม การอบรมออนไลน์ย้อนหลังได้ที่นี่

วันที่ 1  : การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือเวอร์เนียคาลิปเปอร์และการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไมโครมิเตอร์    https://youtu.be/gEMqYbjT8WQ

 

วันที่ 2 : การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฮเกจและโต๊ะระดับ, การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไดอัลอินดิเคเตอร์และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์  https://youtu.be/S8ctrL7uMM8

 

วันที่ 3 : การทวนสอบเครื่องมือวัดในระบบคุณภาพ การแปลความใบรายงานผลการสอบเทียบและการประยุกต์ใช้งาน   https://youtu.be/uTyVGGi-F4s

ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ”

 

#หลักสูตรอบรม 2564 #อบรมหลักสูตรออนไลน์ #หลักสูตร อบรมฟรี #SIMTec #สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล #อุตสาหกรรมการผลิต #Upskill #การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ #พัฒนาบุคลากร #เครื่องมือวัด #เครื่องมือวัดด้านมิติ #เครื่องมือวัดขนาด 


ที่มา : Sumipol Corporation Limited