ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ พฤษภาคม 2562

อัปเดตล่าสุด 18 มิ.ย. 2562
  • Share :
  • 1,223 Reads   

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต จำหน่าย และการส่งออกรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ยอดผลิต

เดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 210,081 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 6.65 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 169,821 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 8.78 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 40,260 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.55

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,053,969 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2.48 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 817,032 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.68 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 236,937 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.97

สถิติการผลิตรถจักรยานยนต์

เดือน พฤษภาคม 2562

หน่วย : คัน

  เดือนพฤษภาคม เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
  พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
รถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 169,821 186,157 -16,336 -8.78%  817,032 857,165 -40,133  -4.68%
ชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 40,260 38,881  1,379 3.55%  236,937  223,585  13,352 5.97%
รวมยอดผลิตรถจักรยานยนต์ (CBU + CKD) 210,081 225,038 14,957 -6.65%  1,053,969  1,080,750 -26,781 -2.48%

 

ยอดจำหน่าย

รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 160,989 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 4.4 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 33.7
ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 743,443 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 1.6
 

ยอดส่งออก

เดือนพฤษภาคม 2562  มีจำนวนส่งออก 74,152 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 4.54 โดยมีมูลค่า 5,684.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 22.06

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 153.21 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 16.75
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 102.97 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 16.03

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพฤษภาคม 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,940.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 19.68

เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 408,361 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.9 โดยมีมูลค่า 30,139.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 21.13

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,129.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 31.64
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 554.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.33

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 31,823.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 17.6

สถิติการส่งออกรถจักรยานยนต์  ชิ้นส่วน และ อะไหล่

เดือน พฤษภาคม 2562

หน่วย : ล้านคัน
รถจักรยานยนต์ เดือนพฤษภาคม เดือนมกราคม - พฤษภาคม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
สำเร็จรูป - จำนวนคัน (CBU) 33,892  32,050 1,842 5.75%  171,424 154,865 16,559 10.69%
ชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 40,260 38,881 1,379 3.55% 236,937 223,585 13,352  5.97%
รวมส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU+CKD)   - คัน 74,152 70,931 3,221 4.54%  408,361  378,450 2,991 7.90%
  - มูลค่า 5,684.07 4,656.60 1,027.47 22.06% 30,139.15 24,882.49 5,257 21.13%
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ OEM - AMOUNT 153.21 184.04 -30.83 -16.75% 1129.43  1,652.27 -522.841  -31.64%

อะไหล่รถจักรยานยนต์

SPARE PART - AMOUNT

102.97 122.63  -19.66 -16.03% 554.54 526.47 28.07 5.33%
รวมมูลค่าส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ 5,940.26 4,963.28 976.97 19.68%  31,823.12 27,061.23 4,761.89  17.60%


อ่านต่อ
ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ เมษายน 2562


ที่มา : M Report