ยอดการผลิตรถยนต์ พฤศจิกายน 2561

อัปเดตล่าสุด 21 ธ.ค. 2561
 • Share :
 • 1,145 Reads   

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังต่อไปนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีทั้งสิ้น 197,020 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 3.49 เพิ่มขึ้นจากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยมีความต้องการจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่และรองรับยอดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์เดือนธันวาคม แต่ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.1

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,998,339 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 9.1

 • รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 78,818 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 0.94 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน 817,158 คัน เท่ากับร้อยละ 40.89 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 7.23
 • รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 58 คัน  เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 93.33  รวมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 495 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 94.88
 • รถยนต์บรรทุก เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 118,144 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 6.64  และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,180,686 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 10.42
 • รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 115,545 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 7.38  และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,151,188 คัน เท่ากับร้อยละ 57.6 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 10.67
 • รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 2,599 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 18.24  รวมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 29,498 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 1.42
สถิติการผลิตรถยนต์
เดือน มกราคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
หน่วย : คัน
  เดือนพฤศจิกายน เดือนมกราคม - พฤศจิกายน
  พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
รถยนต์นั่ง 78,818 79,568 -750 -0.94% 817,158 762,046 55,112 7.23%
รถยนต์โดยสาร 10 ตัน ขึ้นไป 58 30 28 93.33% 495 254 241 94.88%
รถยนต์บรรทุก
รถกระบะต่ำกว่า 1 ตัน 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
รถกระบะขนาด 1 ตัน
 รถกระบะบรรทุก 35,461 27,339 8,122 29.71% 324,741 285,017 39,724 13.94%
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 66,006 63,365 2,641 4.17% 658,061 596,904 61,157 10.25%
- รถกระบะ PPV 14,078 16,904 -2,826 -16.72% 168,386 158,309 10,077 6.37%
รวม 115,545 107,608 7,937 7.38% 1,151,188 1,040,230 110,958 10.67%
รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน 575 652 -77 -11.81% 7,483 5,595 1,888 33.74%
รถบรรทุก 5-10 ตัน 156 160 -4 -2.50% 2,884 3,191 -307 -9.62%
รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน 1,868 2,367 -499 -21.08% 19,131 20,300 -1,169 -5.76%
รวม 2,599 3,179 -580 -18.24% 29,498 29,086 412 1.42%
รวมรถยนต์บรรทุก 118,144 110,787 7,357 6.64% 1,180,686 1,069,316 111,370 10.42%
รวมผลิตรถยนต์ทุกประเภท 197,020 190,385 6,635 3.49% 1,998,339 1,831,616 166,723 9.10%

 

ผลิตเพื่อส่งออก 

เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 95,506 คัน เท่ากับร้อยละ 48.47 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 9.53  ส่วนเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 1,057,121 คัน เท่ากับร้อยละ 52.89 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.21

 • รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 33,872 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 4.14  และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 382,957 คัน เท่ากับร้อยละ 46.86 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 0.39
 • รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 61,634 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 12.25  และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 674,164 คัน เท่ากับร้อยละ 58.56 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560   ร้อยละ 2.15 

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 

เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 101,514 คัน เท่ากับร้อยละ 51.52 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 19.69  และเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 941,218 คัน เท่ากับร้อยละ 47.1 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 19.57

 • รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 44,946 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 1.61  ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 434,201 คัน เท่ากับร้อยละ 53.13 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.99
 • รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 53,911 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 44.26  และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 477,024 คัน เท่ากับร้อยละ 41.43 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560    ร้อยละ 25.46

 

สถิติการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือน มกราคม -  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  หน่วย : คัน
  เดือนพฤศจิกายน เดือนมกราคม - พฤศจิกายน
ผลิตเพื่อการส่งออก พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
รถยนต์นั่ง 33,872 35,336 -1,464 -4.14% 382,957 384,451 -1,494 -0.39%
รถกระบะ ต่ำกว่า 1 ตัน 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
รถกระบะ                
- รถกระบะบรรทุก 6,076 8,952 -2,876 -32.13% 80,144 84,606 -4,462 -5.27%
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 47,277 50,760 -3,483 -6.86% 488,770 470,101 18,669 3.97%
- รถกระบะ PPV 8,281 10,524 -2,243 -21.31% 105,250 105,296 -46 -0.04%
รวมผลิตรถกระบะ 1 ตัน 61,634 70,236 -8,602 -12.25% 674,164 660,003 14,161 2.15%
รวมผลิตเพื่อการส่งออก 95,506 105,572 -10,066 -9.53% 1,057,121 1,044,454 12,667 1.21%
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
รถยนต์นั่ง 44,946 44,232 714 1.61% 434,201 377,595 56,606 14.99%
รถยนต์โดยสาร 10 ตัน ขึ้นไป 58 30 28 93.33% 495 254 241 94.88%
รถกระบะ ต่ำกว่า 1 ตัน 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
รถกระบะ
- รถกระบะบรรทุก 29,385 18,387 10,998 59.81% 244,597 200,411 44,186 22.05%
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 18,729 12,605 6,124 48.58% 169,291 126,803 42,488 33.51%
 - รถกระบะ PPV 5,797 6,380 -583 -9.14% 63,136 53,013 10,123 19.10%
รวมผลิตรถกระบะ 1 ตัน 53,911 37,372 16,539 44.26% 477,024 380,227 96,797 25.46%
รถบรรทุก 2,599 3,179 -580 -18.24% 29,498 29,086 412 1.42%
รวมผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 101,514 84,813 16,701 19.69% 941,218 787,162 154,056 19.57%
รวมผลิตรถยนต์ทุกประเภท 197,020 190,385 6,635 3.49% 1,998,339 1,831,616 166,723 9.10%

การส่งออก

เดือนพฤศจิกายน 2561 ส่งออกได้ 93,108 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 9.64 ลดลงจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัวที่ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียยังมีปัญหาเรื่องภาษี ตลาดอเมริกาเหนือยังคงลดลง และตลาดยุโรปที่ประเทศไทยถูกตัด GSP มูลค่าการส่งออก 48,092.72 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 11.04

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,498.03 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 11.63
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 17,598.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560   ร้อยละ 3.67
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,072.29 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 34.1

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 70,261.52 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 8.76

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,045,233 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 0.13 มีมูลค่าการส่งออก 547,472.66 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 1.05

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 34,071.78 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 6.83
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 204,033.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 10.34
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 24,860.23 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 24.76

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 810,438.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 0.33

 

สถิติการส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วน และ อะไหล่
เดือน มกราคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  หน่วย : คัน
  เดือนพฤศจิกายน เดือนมกราคม - พฤศจิกายน
  พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
รถยนต์                
สำเร็จรูป - จำนวนคัน 93,108 103,042 -9,934 -9.64% 1,045,233 1,043,862 1,371 0.13%
              - จำนวนเงิน 48,092.72 54,059.73 -5,967 -11.04% 547,472.66 553,258.00 -5,785 -1.05%
เครื่องยนต์ 2,498.03 2,826.84 -329 -11.63% 34,071.78 36,568.31 -2,497 -6.83%
ชิ้นส่วนรถยนต์ 17,598.47 16,975.40 623 3.67% 204,033.48 184,918.84 19,115 10.34%
อะไหล่รถยนต์ 2,072.29 3,144.53 -1,072 -34.10% 24,860.23 33,041.27 -8,181 -24.76%
รวมมูลค่าส่งออกกลุ่มรถยนต์ 70,261.52 77,006.50 -6,745 -8.76% 810,438.15 807,786.42 2,652 0.33%

 

อ่านต่อ
ยอดการผลิตรถยนต์ ตุลาคม 2561


ที่มา : M Report