MPI Index Thailand, January 2020, decreased 4.59% (YoY)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มกราคม 2563

อัปเดตล่าสุด 27 ก.พ. 2563
  • Share :
  • 627 Reads   

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 2563 หดตัวลง 4.59% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.43% โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 8 เดือน

นายทองชัย  ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวลง 4.59% แต่หากเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.43% โดยอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกในเดือนมกราคม ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วน Hard Disk Drive เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง เครื่องประดับเพชรพลอยแท้ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำแร่ และน้ำดื่ม

 

อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนมกราคมปรับตัวดีขึ้น ได้แก่

เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน การผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 21.88% เนื่องจากการขยายตัวของตลาดในประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนประกอบกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผู้ผลิตได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้การส่งออกยังคงขยายตัวได้จากตลาดในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากวิกฤติไฟป่าและอุณหภูมิที่สูงขึ้น รวมทั้งกลุ่มประเทศยุโรปและประเทศเวียดนามที่ความต้องการสินค้าขยายตัวดีเป็นไปตามการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์

Hard Disk Drive การผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 13.47% จากการย้ายฐานการผลิตจากประเทศมาเลเซียมาประเทศไทยตั้งแต่ เมษายน 2562 และความต้องการใช้ที่มีต่อเนื่อง ซึ่งผู้ผลิตได้พัฒนาสินค้าให้มีความจุสูงรองรับข้อมูลที่มีการเติบโตและสอดคล้องกับความต้องการใช้ที่หลากหลาย

เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.13% จากเยื่อกระดาษ กระดาษแข็งและกระดาษคราฟท์ เนื่องจากปีก่อนการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรของผู้ผลิตบางราย ซึ่งในปีนี้กลับมาผลิตได้ตามปกติ นอกจากนี้มีผู้ผลิตบางรายได้มีการทดลองเร่งการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพเครื่องจักร 

เครื่องประดับเพชรพลอยแท้ การผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.33% เนื่องจากมีคำสั่งผลิตเพิ่มขึ้นจากบริษัทแม่ของผู้ผลิตบางราย 

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำแร่ และน้ำดื่ม การผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.69%  จากน้ำดื่มและน้ำอัดลมเป็นหลักตามความนิยมที่เพิ่มขึ้นของน้ำอัดลมแบบน้ำตาล 0% และการออกบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดหลากหลายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มไลน์การผลิตน้ำดื่มของผู้ผลิตบางราย

 

สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนมกราคมลดลง ได้แก่

รถยนต์และเครื่องยนต์ การผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.80% ปัจจัยหลักมาจากการหดตัวของตลาดต่างประเทศจากผลกระทบของสงครามการค้า โดยการส่งออกลดลง 20.0% รวมถึงการหดตัวของตลาด  ในประเทศที่มีการจำหน่ายลดลง 8.2% เนื่องจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ประกอบกับสินค้าเกษตรราคาตกต่ำส่งผลต่อรายได้เกษตรกรลดลง และหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง 

น้ำตาล การผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 15.19% เนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยลดลงจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงจากปีก่อน อีกทั้งยังพบปัญหาอ้อยแห้งทำให้การหีบสกัดน้ำตาลต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยมีปริมาณลดลง

น้ำมันปาล์ม การผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 40.68% จากน้ำมันปาล์มดิบและบริสุทธิ์ จากความแปรปรวนของสภาพอากาศทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดในประเทศ ซึ่งกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศมีน้อยลง และการชะลอตัวของตลาดส่งออกจากการรณรงค์เลิกใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิง (ไบโอดีเซล) ของสหภาพยุโรป 

ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ การผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.31% จากยางแท่งและยางแผ่น ตามปริมาณน้ำยางที่ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วงของต้นยางและการงดรับสินค้าจากจีนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน

น้ำมันปิโตรเลียม การผลิตลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.74% จากสินค้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นหลัก เนื่องจากการใช้เพื่อกิจกรรมการคมนาคมขนส่งลดลง

 

ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศจีนได้หยุดการผลิตในอุตสาหกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของประเทศไทย ซึ่ง สศอ. จะติดตามสถานการณ์การผลิตอย่างใกล้ชิดต่อไป

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 

อ่านต่อ:
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ธันวาคม 2562

 


ที่มา : M Report