ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ ตุลาคม 2562

อัปเดตล่าสุด 30 พ.ย. 2562
  • Share :
  • 1,045 Reads   

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต จำหน่าย และการส่งออกรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2562 มีดังต่อไปนี้


ยอดผลิต

เดือนตุลาคม 2562 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 219,308 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 8.93  แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 161,318 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3.58 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 57,990 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 70.5

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,079,865 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2.37 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,617,842 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 6.19  และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 462,023 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 13.86

สถิติการผลิตรถจักรยานยนต์

เดือน ตุลาคม 2562

หน่วย : คัน

  เดือนตุลาคม เดือนมกราคม - เดือนตุลาคม
  พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
รถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 161,318 167,314 -5,996 -3.58% 1,617,842 1,724,595 -106,753 -6.19%
ชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 57,990 34,012 23,978 70.50% 462,023 405,786 56,237 13.86%
รวมยอดผลิตรถจักรยานยนต์ (CBU + CKD) 219,308 201,326 17,982 8.93% 2,079,865 2,130,381 -50,516 -2.37%


ยอดจำหน่าย 

เดือนตุลาคม 2562 รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 142,434 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.3 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 5.4

ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,469,514 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.4


ยอดส่งออก

เดือนตุลาคม 2562 มีจำนวนส่งออก 84,047 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 36.44 โดยมีมูลค่า 5,647.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 18.42

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 199.37 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 18.49
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 145.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 18.82

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,992.78  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 16.68

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 757,516 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.22 โดยมีมูลค่า 55,870.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 13.8
 

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,231.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 20.33
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,275.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.33

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 59,377.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 11.86

 

สถิติการส่งออกรถจักรยานยนต์  ชิ้นส่วน และ อะไหล่

เดือน ตุลาคม 2562

หน่วย : ล้านคัน
รถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม เดือนมกราคม - ตุลาคม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
สำเร็จรูป - จำนวนคัน (CBU) 26,057 27,590 -1,533 -5.56% 295,493 300,692 -5,199 -1.73%
ชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 57,990 34,012 23,978 70.50% 462,023 405,786 56,237 13.86%
รวมส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU+CKD)   - คัน 84,047 61,602 22,445 36.44% 757,516 706,478 51,038 7.22%
  - มูลค่า 5,647.74 4,769.06​ 878.67​ 18.42% 55,870.90 49,093.62 6,777​ 13.80%
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ OEM - AMOUNT 199.37 244.58 -45.21 -18.49% 2,231.59 2,801.12 -569.53 -20.33%

อะไหล่รถจักรยานยนต์

SPARE PART - AMOUNT

145.68 122.60 23.07 18.82% 1,275.23 1,188.16 87.07 7.33%
รวมมูลค่าส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ 5,992.78 5,136.25 856.53 16.68% 59,377.72 53,082.90​ 6,294.81​ 11.86%


อ่านต่อ
ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ กันยายน 2562


ที่มา : M Report