IHI ระบบจ่ายสารหล่อลื่นแบบแม่นยำ ประสิทธิภาพสูง

IHI ระบบจ่ายสารหล่อลื่นที่มีค่าความแม่นยำสูง สามารถปรับปริมาณของสารหล่อลื่นที่ต้องการจ่ายลงบนชิ้นงานได้อย่างอิสระ มีความคงที่และแม่นยำสูงด้วยระบบนิวเมติกส์ และรองรับการดูดกลับ