SG1530 Servo-Electric Shear Genius Prima Power ผสมผสานการเจาะรูและการตัดโลหะแผ่นไว้ในเครื่องเดียว

SG1530 เครื่องจักรโลหะแผ่นที่ผสมผสานการเจาะรูและการตัดไว้ในเครื่องเดียว เทคโนโลยีเฉพาะจาก Prima Power ทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างง่ายดาย รวดเร็ว และได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น

Video