M Report
อีเวนต์อื่นๆ

TGI เปิดอบรมหลักสูตร “นักบริหารโรงงานแม่พิมพ์ยุคใหม่” รีบสมัครก่อนหมดเขต 20 เม.ย.นี้ (รับจำนวนจำกัด)

อัปเดตล่าสุด 8 พ.ค. 2563
 • Share :

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จัดฝึกอบรมหัวข้อ “นักบริหารโรงงานแม่พิมพ์ยุคใหม่” หลักสูตรเพิ่มทักษะการบริหารจัดการสมัยใหม่ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจแม่พิมพ์ หรือ ผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2563 สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการอบรม 60 ชั่วโมง และ Workshop 18 ชั่วโมง ในเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเมเปิล บางนา (ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น)

 

หัวข้อการอบรม

 • การบริหารงานบุคคล
 • การบริหารจัดการการผลิตแม่พิมพ์
 • แนวทางการพัฒนาเทคนิคของกระบวนการผลิตแม่พิมพ์วิศวกรรมดิจิตอลในงานแม่พิมพ์
 • การวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจขององค์กร
 • Workshop
 • การบริหารการตลาดด้านสินค้าแม่พิมพ์และอุปกรณ์
 • การออกแบบระบบและการวางผังโรงงานแม่พิมพ์
 • การจัดการด้านคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • ภาษีอากร
 • นำเสนอแผนธุรกิจ

รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม

ใช้รูปแบบการอบรม โดยเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับผู้เข้าอบรมประกอบด้วย การบรรยาย ทฤษฎีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การทำ Working โดยจัดทำแผนกลยุทธ์ ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา อภิปราย และการยกตัวอย่างประกอบจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจรวมถึงการจัดทัศนศึกษา เยี่ยมชมการบริหารจัดการองค์กรแม่พิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. กิจกรรมการอบรม เน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษาะกับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย ทฤษฎีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การยกตัวอย่างประกอบจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
 2. กิจกรรม Group Assignment (Workshop) โดยจัดทำแผนกลยุทธ์ การรวบรวมปัญหาที่พบ แล้วนำมาระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา และนำผลที่ได้มานำเสนออภิปรายต่อคณะกรรมการหลักสูตร 
 3. ทัศนศึกษา องค์กรทางด้านแม่พิมพ์ประเทศญี่ปุ่น Japan Die & Mold Manufacturing Technology Exhibition (Nagoya 15 - 18 July 2020)

 

บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผศ.มานพ ทองแสง
 • ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง
 • คุณวิธาน จริยประเสริฐสิน
 • คุณวิเชียร ศรีสวัสดิ์
 • รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
 • อาจารย์สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ 
 • อาจารย์สุธน ตั้งสกุล

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ได้รับความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการโรงงานผลิตแม่พิมพ์
 • ได้แนวทางการเขียนแผนธุรกิจและนำไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • ได้เครือข่ายพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจแม่พิมพ์ / ผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจแม่พิมพ์ / ผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

 

ค่าใช้จ่าย 49,000 บาท/1 ท่าน 
โปรโมชันพิเศษ สมัครก่อนวันที่ 10 เมษายน 2563 
ค่าใช้จ่าย 42,900 บาท/1 ท่าน (ราคาเต็ม 49,000 บาท)
ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% (ราคานี้ไม่รวมค่าทัศนศึกษาต่างประเทศ) ปิดรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2563 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 061-825- 1028 หรือ 038-215033-39 กด 1 
Email  : crm_dept@tgi.mail.go.th Website : www.tgi.or.th 

ที่มา : M Report