M Report
อีเวนท์อื่นๆ

สถาบันเพิ่มฯ จัดฝึกอบรม “Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)” 10 มี.ค.นี้

10 มีนาคม 2563
 • Share :

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเปิดอบรมหลักสูตร “Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)” ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น. ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ 

การดำเนินงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ปัญหาที่มักจะพบคือเครื่องจักรเสียบ่อย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งเกิดการสูญเปล่าอื่น ๆ ซึ่งอาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50% ดังนั้นการที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร รวมทั้งทราบสาเหตุของการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และหาทางปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • เพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียหลัก 6 ประการที่ส่งผลต่อ OEE
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการอบรม:

 • การบรรยาย ตัวอย่าง และกรณีศึกษา

บรรยายโดยวิทยากร:

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM โดยมีประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส ฝ่ายกระบวนการผลิตบริษัทรีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ:

 • หัวหน้า ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีความสนใจเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุง

ระยะเวลา: 1 วัน (วันที่ 10 มีนาคม 2563) 

 

หัวข้อในการอบรม:

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.

 • แนวคิด และหลักการของการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM )
 • ความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร
 • การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE )

13.00-16.00 น.

 • การนำ OEE ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรแบบต่างๆ
 • การวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE
 • แนวทำงการปรับปรุงลดความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร
 • กรณีศึกษา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
ฝ่ายฝึกอบรม: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร: 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail: Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.ftpi.or.th/event/33672/

ที่มา : M Report