M Report
อีเวนท์อื่นๆ

อบรม “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ” ลดความสูญเสียและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยสถาบันเพิ่มฯ 10-11 ต.ค.นี้

10 - 11 ตุลาคม 2562
 • Share :

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การดำเนินงาน การวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาวิธีการทำงาน การวัดผลงาน เป็นต้น
 
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการ โดยเน้นด้านการศึกษาวิธีการทำงาน การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง ตลอดจนเทคนิคการวัดผลงานเพื่อหาเวลามาตรฐานในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 2. รู้จักความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต
 3. รู้จักเทคนิค IE ชนิดต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้
 4. เรียนรู้ในเรื่อง Method Study และ Work Measurement

 

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติและอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ

โดย วิทยากร: คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน 

 • อดีตวิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • อดีตที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, โครงการ Lean Manufacturing
 • ประสบการณ์ วิศวกรวางแผน และควบคุมการผลิต  วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

ระยะเวลา: 2 วัน (วันพฤหัสบดีที่ 10 และศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562)

กำหนดการและหัวข้อการอบรม

วันที่ 10 ตุลาคม
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.

 • ความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • IE Techniques กับการเพิ่มผลผลิต
 • การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)
 • การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงการทำงานด้วย: Process Analysis, Operation และ Motion Analysis
 • กรณีศึกษา

วันที่ 11 ตุลาคม 
09.00-16.00 น.

 • เทคนิคการวัดผลงาน (Work Measurement)
 • เพื่อหาเวลามาตรฐาน (Standard Time): การจับเวลาโดยตรง, การสุ่มงาน และ ระบบ PTS
 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถาม – ตอบ

เหมาะสำหรับ: วิศวกร  หัวหน้างาน และผู้จัดการ จากฝ่ายผลิต หรือฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ

สถานที่อบรม: โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายฝึกอบรม: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร: 02-619-8098
E-mail: training@ftpi.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.ftpi.or.th/event/25525

ที่มา : M Report