M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม “ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ” 22 ก.ค.นี้

22 กรกฎาคม 2563
 • Share :

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม หัวข้อ “ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ” (Automatic Guided Vehicle System) ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น. ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ 

การขนส่งและลำเลียง นับเป็นกระบวนการสำคัญที่ทุกองค์กรเล็งเห็นถึงความสำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่กระบวนการหรือกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า ดังนั้น การออกแบบและพัฒนาระบบการขนส่งลำเลียง จึงส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต, การยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน, การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึง การอำนวยความสะดวกเพื่อมุ่งสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินทางและการขนส่ง โดยไม่ต้องมีคนขับ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึง ความปลอดภัย ความคุ้มค่าในการลงทุน และความสะดวกในการใช้งาน การออกแบบระบบขนส่งลำเลียงที่ดีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบต้องมีความรู้ในด้านการวางผังโรงงาน, ปริมาณการขนส่งต่อรอบ, รอบเวลาในการขนส่ง และภาชนะบรรจุชิ้นงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบการขนส่งและลำเลียงชิ้นงาน ให้สอดคล้องกับระบบอัตโนมัติ
2. เพื่อเพิ่มทักษะการคำนวณรอบเวลาการขนส่ง,  ปริมาณการขนส่ง ให้เป็นไปตามปริมาณการดำเนินธุรกิจ
3. เพื่อออกแบบเส้นทางการขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ และสถานีในการขนส่ง

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา  กิจกรรมกลุ่ม

 

บรรยายโดยวิทยากร

 • คุณทรงธรรม  หัตถา วิทยากรที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น หน่วยงานฝ่ายผลิต คลังสินค้า   
 • วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต, วิศวกรปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 • ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ

 

ระยะเวลา : 1 วัน 
 

หัวข้อในการอบรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน​

09.00-12.00 น. ​

 • ความเป็นมาของระบบการขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ  ​
 • องค์ประกอบสำคัญของระบบการขนส่งลำเลียง​
 • เครื่องมือและอุปกรณ์หลักในระบบการขนส่งลำเลียง

 

13.00-16.00 น.

 • การคำนวณปัจจัยพื้นฐานของระบบการขนส่งลำเลียง  
 • กรณีศึกษา อุปกรณ์ขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ
 • กิจกรรมกลุ่ม ออกแบบระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

Member : ท่านละ 3,745 บาท
Non-Member : ท่านละ  4,280 บาท
Promotion : สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดท่านละ 300 บาท 
*หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
ฝ่ายฝึกอบรม :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร : 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail : Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.ftpi.or.th/event/34357

ที่มา : M Report