M Report
อีเวนต์อื่นๆ

โอกาส Upskill มาถึงแล้ว สสท. ร่วม SIMTec เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับสถานประกอบการ ภาคตะวันออก พ.ย.-ธ.ค. 63 นี้

อัปเดตล่าสุด 5 พ.ย. 2563
  • Share :

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ยกระดับศักยภาพด้านการฝึกอบรม สำหรับสถานประกอบการในภาคตะวันออก เปิดอบรมหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งระดับผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน และ 17 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

หลักสูตรอบรมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

หลักสูตร "วิธีคิดแบบผู้นำเชิงบวก"

  • วิธีการและแนวคิดในการสร้างตัวเองและทีมงานเพื่อความเป็นสุดยอดผู้นำ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดสู่การเป็นผู้นำที่นั่งในใจทีมงาน การเรียนรู้ที่จะนำและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และการ สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงใจทีมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
สนใจสมัคร คลิก  ** อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,000 บาท ทั่วไป 3,500 บาท **

 

หลักสูตร "การจัดการจัดส่งสินค้า"

  • เรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ในการจัดส่งสินค้า การคำนวณและบริหารต้นทุนการจัดส่ง การตระเตรียมสินค้าไว้ให้พอเพียงที่จะบริการลูกค้า และตัวอย่างการดำเนินงานด้าน Logistics

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
สนใจสมัคร คลิก ** อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,000 บาท ทั่วไป 3,500 บาท **

 

หลักสูตร "การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า"

  • พัฒนาความรู้ในเรื่องการบำรุงรักษาเชิงรุก ขจัดปัญหาก่อนนำไปใช้งาน (Proactive Maintenance) ของมอเตอร์ไฟฟ้า และสามารถเขียนวิธีปฏิบัติมาตรฐานบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า วางแผนปฏิทิน และการดำเนินการตามแผน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
สนใจสมัคร คลิก  ** อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,200 บาท ทั่วไป 3,700 บาท **

 

หลักสูตร "การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการ"

  • พัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในรากฐานของเทคนิคและกลวิธี การควบคุมคุณภาพในรูปแบบต่างๆ และสามารถเลือกใช้เทคนิคสำหรับการควบคุมคุณภาพอย่างเหมาะสมต่อสภาวการณ์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา การควบคุมงานประจำด้วยตนเองที่มีประสิทธิผล  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
สนใจสมัคร คลิก ** อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,000 บาท ทั่วไป 3,500 บาท **

 

หลักสูตรอบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

หลักสูตร "การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง"

  • เข้าใจหลักจิตวิทยาการสื่อสารกับบทบาทของหัวหน้า  งานในการสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องที่คาดหวังได้ ประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ของ "จิตวิทยาการสื่อสาร" ไปใช้ได้ในการทำงานจริง 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
สนใจสมัคร คลิก ** อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,000 บาท ทั่วไป 3,500 บาท **

 

หลักสูตร "ป้องกันความผิดพลาดจากความพลั้งเผลอ  Poka-Yoke"  

  • เกิดความเข้าใจในแนวทางการจัดการผลิตเพื่อมุ่งสู่สภาวะข้อบกพร่องเป็นศูนย์ (Zero Defects)  การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ การป้องกันความผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ด้วย Poka Yoke

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
สนใจสมัคร คลิก ** อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,000 บาท ทั่วไป 3,500 บาท **

 

หลักสูตร "การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิต"

  • วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ว่ามีความสูญเสียใดเกิดขึ้นบ้าง และความสูญเสียประเภทใดที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน สามารถใช้หลักคิดและเครื่องมือเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล (ทั้งจากการบรรยายและไอเดียจากผลงานตัวอย่าง)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
สนใจสมัคร คลิก ** อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,200 บาท ทั่วไป 3,700 บาท **

 

หลักสูตร "การประเมินความเสี่ยง ISO9001:2015"  

  • เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจขัอกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และขั้นตอนการจัดทำความเสี่ยง มีทักษะเชิงปฏิบัติการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
สนใจสมัคร คลิก ** อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,000 บาท ทั่วไป 3,500 บาท **

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิก 
โทรศัพท์ 02-717-3000-29 (81)

 

อ่านต่อ:

ที่มา : Sumipol Corporation Limited