ประกาศผลแล้ว วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้ง 13 ท่าน

อัปเดตล่าสุด 1 ก.ย. 2562
 • Share :
 • 383 Reads   

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16  โดยได้รับเกียรติจาก คุณพละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการ ปตท. เป็นประธานในพิธี การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง  เชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ประสบความสำเร็จในการทำงาน อุทิศตนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
 

โดยมีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ 13 ท่าน

 1. คุณอรรถพล ฤกษ์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรียุทธภัณฑ์ จำกัด
 4. คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 5. (ผู้แทน) คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศรีระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 6. คุณโยธิน ธาราหิรัญโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเอสวายกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 7. คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯจุฬาฯ 
 8. คุณพละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการ ปตท.
 9. คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
 10. ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา Professor and Associate Chair for Graduate Studies,New Jersey Institute of Rechnology
 11. คุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ โรงเรียนเพลินพัฒนา
 12. คุณกิจจา จำนงค์อาษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิโตรไทย จำกัด
 13. คุณอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

 

(เรียงจากซ้ายไปขวา)


ที่มา : M Report