สถาบันมาตรวิทยา TGI มิตูโตโยและสุมิพลร่วมพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยามิติ

อัปเดตล่าสุด 8 พ.ค. 2561
  • Share :
  • 2,019 Reads   

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาความรู้ความสามารถเกิดประโยชน์ต่อแวดวงอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก จากการรวมรวมสถิติของผลการแข่งขันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าผลคะแนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยาลัยที่เข้าแข่งขันทั้งในระดับภาคและระดับชาติยังมีความต่างกันอยู่พอสมควร เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ และข้อจำกัดของแต่ละสถาบันการศึกษา คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานข้างต้นจึงมีความเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้ฝึกสอน  เพื่อปรับมาตรฐานการเรียนการสอนให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้จัดโครงการฝึกอบรมพิเศษ “มาตรวิทยามิติ” ด้วยการออกแบบหลักสูตรเป็นการเฉพาะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบการฝึกอบรมทุกหมวดวิชา โดยคัดครูผู้ฝึกสอนที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมโครงการพิเศษนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยามิติ ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยรวมทีมวิทยากรจากหน่วยงานชำนาญการต่าง ๆ มุ่งหวังยกระดับความรู้ความสามารถให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวสู่ยุค 4.0 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายในหัวขัอ “การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต” เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านนวัตกรรมในวันแรกของการเปิดฝึกอบรมด้วย กำหนดเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 5 ภาค ได้จำนวนครูผู้สอนวิชามาตรวิทยาที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม

คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตั้งเป้าสำหรับการอบรมครั้งนี้ว่า เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วเราจะมีการทำแบบทดสอบเพื่อเป็นการวัดผล เป็นเครื่องยืนยันว่าผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำหลักสูตรที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน และทางสุมิพลเองก็ต้องขอความคิดเห็นจากผู้ที่มาอบรมเพื่อนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรต่อไปเรื่อย ๆ แล้วในศูนย์การเรียนรู้ของสุมิพลก็จะให้ความรู้มากกว่านี้ ทันสมัยกว่านี้ ไม่ใช่ว่ามีแค่เครื่องวัด แต่จะมีโรบอตและระบบอัตโนมัติมากกว่านี้หลายเท่า


ที่มา : M Report