ประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค, ABAC 2022, APEC Summit 2022, APEC Business Advisory Council (ABAC)

ประชุม ABAC 2022 'สุพันธ์' หนุนเปิดประเทศ-แก้วิกฤตซัพพลายเชน

อัปเดตล่าสุด 22 ก.พ. 2565
 • Share :
 • 1,067 Reads   

การประชุม ABAC 2022 ครั้งที่ 1 โดยสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Advisory Council - ABAC ในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ซึ่งนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ABAC 2022 และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ชูประเด็น “การเปิดรับความท้าทาย ความร่วมมือร่วมใจ และการส่งเสริมโอกาส เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” เพื่อยืนยันความตั้งใจในการทำงานร่วมกันต่อไปอย่างใกล้ชิด ในภูมิภาคที่มีความซับซ้อน ความสอดประสาน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในปี 2022 นี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ซึ่งภาคเอกชนโดยสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Advisory Council - ABAC ได้มีการจัดประชุมร่วมกัน ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Resorts World Sentosa Convention Center ประเทศสิงคโปร์ โดยมีสมาชิกเช้าร่วมอย่างน้อย 300 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ABAC 2022 และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ABAC 2022 ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด EMBRACE ENGAGE ENABLE โดยภาคเอกชนต่างตระหนักดีว่า ขณะนี้เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรุนแรงและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ก็เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาส พวกเราสามารถยกระดับการทำงานร่วมกันโดยการ ร่วมมือกันเปิดรับความท้าทาย และขยายข้อจำกัด ให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”

ประธาน ABAC  2022 เปิดเผยว่า ระหว่างการประชุมร่วมกันระหว่าง ABAC และเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (SOM) นำโดยนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในฐานะประธาน SOM ซึ่งทาง ABAC ได้เน้นย้ำว่า “นี่คือวิถีทางที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้เป็นภูมิภาคแห่งความเปิดกว้าง มีพลวัต มีความยืดหยุ่น และมีสันติภาพ ตามที่ผู้นำได้เล็งเห็นตามวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 (APEC Putrajaya Vision 2040) ซึ่งจะได้รับการผลักดันให้บรรลุผลโดยแผนปฏิบัติการเอาทีอารอ (Aotearoa Plan of Action) ที่กำหนดเริ่มดำเนินการในปีนี้”

ประธาน ABAC 2022 กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับ ABAC ที่ Mr.Gan Kim Yong รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

สำหรับประเด็นที่ ABAC ให้ความสำคัญ ประธาน ABAC 2022 กล่าวว่า การแพร่ระบาดของ COVID ยังคงดำเนินอยู่และเป็นข้อห่วงกังวลหลัก อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2022 เป็นโอกาสที่จะเปิดรับความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ด้วยการกลับมาเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัย โดยมีการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม มีแนวทางการเดินทางในภูมิภาคที่สอดคล้องกัน ตลอดจนความพยายามในการแก้ปัญหาภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิต และการเจริญเติบโตโดยการส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้าง

ในอนาคตบริบททางการค้าในภูมิภาคยังคงมีความสำคัญ “ผู้นำเอเปค ได้กำหนดเป้าหมายสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งได้มีการวางรากฐานไว้แล้ว จำเป็นต้องมีการต่อเติมโครงสร้าง โดยต้องคำนึงถึงประเด็นด้าน ความยืดหยุ่น (Resilience) ความยั่งยืน (Sustainability) และความครอบคลุม (Inclusion) ที่ได้เรียนรู้มาจากการระบาดของ COVID ทั้งนี้ ABAC ต้องการเห็นองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) มีความเข้มแข็งและมีบทบาทที่มากขึ้นจากการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO Ministerial Conference)ในปีนี้”

ประธาน ABAC 2022 กล่าวเสริมว่า อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดย ABAC จะดำเนินการตาม Climate Leadership Principles ปี ค.ศ. 2021 เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ ABAC จะยังผลักดันการจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับระบบอาหาร (Food System) ที่มีความยั่งยืน การใช้เทคโนโลยี และการเป็นมิตรกับการค้าภายใต้  APEC Food Security Roadmap ฉบับใหม่

“ท้ายที่สุด สิ่งที่จะส่งเสริมการดำเนินงานทั้งหมดคือ Digital Transformation “ ABAC ได้มีการจัดงาน Digital Trade Symposium และจะมีงานด้านดิจิทัลอื่น ๆ ในปีนี้” เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) จะช่วยเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Recovery) ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวทางการค้าและสร้างโอกาสใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต”

“นับเป็นความท้าทายต่อวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ตลอดจนผู้ประกอบการผู้หญิง และกลุ่มต่างๆ ที่เสียเปรียบ แม้ MSMEs และกิจการที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของจะมีส่วนแบ่งที่มากที่สุดในภาคธุรกิจและการจ้างงาน แต่ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างหนัก ถ้าสามารถเสริมสร้างความสามารถด้านดิจิตอลและทางเลือกต่างๆก็จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวม”

ประธาน ABAC 2022 ยังกล่าวต่อ ว่า ABAC สนับสนุนแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีของไทย ที่กล่าวถึงสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพ APEC ในปีค.ศ. 2023 และ เปรูจะเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 2024 ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของ APEC ในการสร้างอนาคตทีดียิ่งขึ้น

“ABAC ขอเรียกร้องให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจ APEC ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยเร่งการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับ MSME ที่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดการเคลื่อนย้ายของผู้คน”

“ผมพร้อมแล้วที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ABAC และทุกภาคส่วนในภูมิภาคเพื่อแสดงให้เห็นว่า APEC เปิดกว้างสำหรับธุรกิจ และมีความพร้อมในการดำเนินการทั้งในปีนี้และในอนาคต” ประธาน ABAC 2022 กล่าวสรุป 

ในระหว่างการประชุมในครั้งนี้ มีการประชุมของคณะทำงานจำนวน 5 คณะ โดยมีข้อสรุปประเด็นสำคัญในการผลักดันในปีนี้  ได้แก่

1. Regional Economic Integration Working Group (REIWG)

Working Group Chair: Lam Yi Young, ABAC Singapore

 • ข้อตกลง FTAAP
 • สนับสนุนการดำเนินงานขององค์การการค้าโลกตามระบบการค้าพหุภาคี
 • ส่งเสริมการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค
 • การเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัยหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

2. Digital Working Group (DWG)

Working Group Chair: Jan De Silva, ABAC Canada

 • ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
 • เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าและความสามารถในการแข่งขัน
 • ขยายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

3. MSME and Inclusiveness Working Group (MSMEWG)

Working Group Chair: Dato Rohana Mahmood, ABAC Malaysia

 • ส่งเสริมระบบดิจิตอลสำหรับ MSMEs
 • ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนสำหรับ MSMEs
 • การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลสำหรับ Supply Chain Finance ของ MSMEs

4. Sustainability Working Group (SWG)

Working Group Chair: Frank Ning Gaoning, ABAC China

 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
 • ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 • ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร

5. Finance and Economics Working Group (FEWG)

Working Group Chair: Hiroshi Nakaso, ABAC Japan

 • การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships – PPPs) สำหรับ Pandemic Risk Financing
 • การเงินสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในภูมิภาค
 • การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับระบบการเงินดิจิทัล

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH