‘สมุทรสาคร’ เฉือน ‘ชลบุรี’ แชมป์โรงงานใหม่ พ.ค. 63

‘สมุทรสาคร’ เฉือน ‘ชลบุรี’ แชมป์โรงงานใหม่ พ.ค. 63

อัปเดตล่าสุด 30 มิ.ย. 2563
  • Share :
  • 729 Reads   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยข้อมูลสถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีจังหวัดที่ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 25 แห่ง มีเงินทุนรวม 1,470 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมด 898 คน มีเครื่องจักรรวม 17,659 แรงม้า

2) จังหวัดชลบุรี มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 20 แห่ง เงินทุนรวม 4,344 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมด 1,055 คน มีเครื่องจักรรวม 16,904 แรงม้า

3) จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 13 แห่ง มีเงินทุนรวม 318 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมด 350 คน มีเครื่องจักรรวม 3,501 แรงม้า 
 

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการ  
กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค พฤษภาคม 2563 ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4) เท่ากัน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 9 แห่ง มีเงินทุนรวม 803 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมด 308 คน มีเครื่องจักรรวม 2,688 แรงม้า และ จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 9 แห่ง มีเงินทุนรวม 507 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมด 279 คน มีเครื่องจักรรวม 4,648 แรงม้า 
และ 5) จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 8 แห่ง มีเงินทุนรวม 143 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมด 62 คน มีเครื่องจักรรวม 1,723 แรงม้า

สถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
ขยายกิจการ และที่จำหน่ายทะเบียน พฤษภาคม 2563 ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบเฉพาะจำนวนทุนของโรงงานในจังหวัด พบว่า อันดับ 1 คือ จังหวัดปทุมธานี มีทุนรวม 4,836 ล้านบาท รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี มีทุนรวม 4,344 ล้านบาท , จังหวัดสมุทรสาคร มีทุนรวม 1,470 ล้านบาท , จังหวัดนครปฐม มีทุนรวม 803 ล้านบาท และจังหวัดนครสวรรค์ มีทุนรวม 528 ล้านบาท


ที่มา : M Report