สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสถานการณ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และแนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ไตรมาส 4 ปี 2563 และแนวโน้มไตรมาสถัดไป

อัปเดตล่าสุด 15 มี.ค. 2564
  • Share :
  • 2,781 Reads   

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสถานการณ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และแนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

 

สถานการณ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำไตรมาสที่ 4/2563

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ดัชนีผลผลิตของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 4/2563 อยู่ที่ 100.2 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ Printer, แผงวงจร (PWB), วงจรรวม (IC), Semiconductor devices transistor, และ วงจรพิมพ์ (PCBA) โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.1, 26.6, 8.3, 5.0 และ 2.0 ตามลำดับ

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ HDD โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 3.4 เนื่องจากเทคโนโลยีถูกเปลี่ยนไปใช้ SSD (Solid State Drive) แทน HDD (Hard Disk Drive) อย่างไรก็ตาม HDD จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑ์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ทำให้ยังคงมีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

การนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีมูลค่าการนำเข้า 9,945.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 12.0 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 (%YoY) ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

  • สินค้าหลักที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องพิมพ์ วงจรพิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.1, 29.4 และ 19.0 ตามลำดับ

  • สินค้าหลักที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ และไดโอดทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์กึ่งตัวนําและส่วนประกอบ ปรับตัวลดลงร้อยละ 19.8 และ 14.6 ตามลำดับ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ในไตรมาสที่ 4/2563 มีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รวมมูลค่า 9,867.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 15.1 (%QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 (%YoY) จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและจีน มีการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 และ 7.2 ตามลำดับ

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ วงจรพิมพ์ เครื่องพิมพ์และไดโอดทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำและส่วนประกอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6, 27.7 และ 15.9 ตามลำดับ

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งออกลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และวงจรรวม (IC) ลดลงร้อยละ 11.1 และ 1.2 ตามลำดับ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 คาดว่า จะมีดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 3.2 และ 4.7 ตามลำดับ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ Work from Home และการเรียนออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา ทำให้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นที่ต้องการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑ์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ทำให้มีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

อ่านต่อ