M Report
อีเวนต์อื่นๆ

หลักสูตรฝึกอบรม Lean Management ผ่านระบบ e-Training จัดทำโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

อัปเดตล่าสุด 1 ก.ย. 2566
 • Share :
 • 723 Reads   

หลักสูตรฝึกอบรม e-Training หัวข้อ “ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ การบริหารกระบวนการผลิตด้วย Lean Management” ผ่านระบบของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เวลาเรียนโดยรวม 3 ชั่วโมง 47 นาที โดยผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 60 วัน **มีค่าอบรม 2,800 บาท

วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อให้เข้าใจหลักการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าตลอดกระบวนการด้วย VSM
 • สามารถจัดทำ VSM รวมทั้งวิเคราะห์กระบวนการเพื่อระบุจุดปรับปรุง
 • สามารถนำแนวทาง Lean Toolbox ไปใช้ในปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ได้เรียนรู้ตัวอย่าง Lean Roadmap ในการพัฒนากระบวนการตามแนวคิด Lean

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • องค์กรที่มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นพื้นฐานมาแล้ว และต้องการยกระดับผลิตภาพให้สูงขึ้น มุ่งเน้นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า (Customer Value) ตลอดกระบวนการ โดยการกำจัดกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่า (Non Value Added Work) ผ่านชุดเครื่องมือของลีน Lean Toolbox
 • Manufacturing ที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดกระบวนการหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • อ.เกียรติขจร โฆมานะสิน ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Productivity
 • ความเชี่ยวชาญ
  • Lean Implementation in Manufacturing
  • Lean Implementation in Service Sector
 • ผลงานทางวิชาการ
  • หนังสือ Lean วิถีแห่งการสร้างคุณค่าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ, 2550, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • Hybrid Push-Pull Production System, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้ออบรม

Module 1: Value Added & Non Value Added Work

 • แนะนำเนื้อหาในหลักสูตร
 • นิยามและหลักการ 5 ประการของ Lean
 • การจำแนกประเภทกิจกรรมตามแนวคิด Lean
 • คุณค่า (Values)
 • ความสูญเปล่า (Wastes)
 • แนวคิดเพิ่มเติมและผลการปรับปรุงตามแนวทางของ Lean

Module 2: Value Stream Mapping (VSM)

Module 2 Part 1: แนวคิดพื้นฐานของ VSM

 • แนวคิดพื้นฐานในการปรับปรุงองค์กร
 • Value Stream Mapping (VSM)
 • การแบ่งระดับและภาพรวมในการใช้ VSM
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลของ Lean (Lean Metrics)

Module 2 Part 2: Current State VSM

 • ขั้นตอนการจัดทำ Current State VSM
 • การจัดกลุ่มแผนภาพกระแสคุณค่า
 • การรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องและการลงสำรวจพื้นที่
 • การตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมา
 • การระบุลำดับการจัดเรียงของกระบวนการ
 • การวาดเส้นทางการไหลของชิ้นงาน
 • การวาดเส้นทางการไหลของสารสนเทศ
 • การบันทึกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ภายในกระบวนการ
 • สรุปและวิเคราะห์ภาพรวมและตัวอย่างการระบุจุดปรับปรุงของ VSM

Module 2 Part 3: Future State VSM

 • หลักการปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำ Future State-VSM และสัญลักษณ์ต่างๆของ VSM
 • ความหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ของ VSM
 • คัมบัง (Kanban)
 • การปรับเรียบการผลิต (Heijunka – Load Leveling)
 • ตัวอย่าง Future State VSM

Module 3: Lean Toolbox

 • Part 1: How to Improve the Lean process
 • Part 2: Stability – Workplace Management
 • Part 3: Stability – Machine Management
 • Part 4: Stability – Quality Management
 • Part 5: Stability – Production Management
 • Part 6: Standardization
 • Part 7: Simplification
 • Part 8: Roadmap to Lean

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 75%

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 60 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ราคา 2,800 บาท (ไม่รวม Vat)
เวลาเรียนโดยรวม 3 ชั่วโมง 47 นาที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่: www.ftpi.or.th/event/lean-management

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail : [email protected]
Line : https://lin.ee/8ISbtcn

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH