M Report
อีเวนต์อื่นๆ

อมรมหลักสูตร: พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยสถาบันยานยนต์ วันที่ 18 ส.ค. 66 นี้

อัปเดตล่าสุด 25 พ.ค. 2566
 • Share :
 • 19,458 Reads   

สถาบันยานยนต์ เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า" (Fundamentals of Electric Vehicle Technologies) ในรูปแบบ Onsite วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นี้ ณ สถาบันฯ ***มีค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 2,140 บาท (รวม Vat 7%)

“นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” หรือที่หลายคนเรียกกันสั้น ๆ ว่า “EV” (Electric Vehicles) นั้น เป็นกระแสที่มาแรงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเทคโนยานยนต์สมัยใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดรถยนต์ในยุคที่น้ำมันแพง ค่าแรงสูง รวมทั้งมลพิษที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญและต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ เช่น การรับมือกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สูงขึ้น หรือแม้กระทั่ง การปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่เป็นเทคโนโลยียานยนต์สีเขียว ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สถาบันยานยนต์ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ประกอบการ ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

หัวข้อการฝึกอบรม

1. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

 • เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
 • วงจรไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

2. เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

 • ชนิดและหลักการทำงานของแบตเตอรี่
 • ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบการจัดการพลังงานแบตเตอรี่
 • ระบบการชาร์จแบบ AC (Type 1,2,3) และ DC

3. ระบบขับเคลื่อนและมอเตอร์ไฟฟ้า

 • มอเตอร์ไฟฟ้า
 • วงจรคอนเวอร์เตอร์ DC-AC

4. เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • ระดับวิศวกร
 • ระดับหัวหน้างาน
 • ระดับพนักงานที่เตรียมจะเป็นหัวหน้างาน
 • ระดับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Download ใบสมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่
มีค่าใช้จ่ายในการอบรมออนไลน์ 2,140 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2712-2414 ต่อ 6702, 6606 ***วันและเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและใบสมัครมายัง สถาบันยานยนต์ โดยผ่านช่องทาง 2 ช่องทางดังนี้
1. Fax : 0-2712-2415
2. E-mail : [email protected], [email protected] 

 

#สถาบันยานยนต์ หลักสูตรอบรม 2566 #พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า #ยานยนต์ไฟฟ้า #รถยนต์ไฟฟ้า #Electric Vehicles #Electric Vehicle Technologies #สถาบันยานยนต์ หลักสูตรอบรม #สถาบันยานยนต์ #TAI #สยย

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH