M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันเพิ่มผลผลิต จัดอบรมหลักสูตร "OEE: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” วันที่ 5 ก.ค. 65 นี้

อัปเดตล่าสุด 14 พ.ค. 2565
 • Share :
 • 538 Reads   

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม “Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)” วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 **มีค่าอบรม  4,200 บาท/ท่าน (ส่วนลดสมาชิก 5%)

การดำเนินงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ปัญหาที่มักจะพบคือเครื่องจักรเสียบ่อย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งเกิดการสูญเปล่าอื่น ๆ ซึ่งอาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50%

ดังนั้นการที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร รวมทั้งทราบสาเหตุของการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และหาทางปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • เพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียหลัก 6 ประการที่ส่งผลต่อ OEE
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE ได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบการเรียนการสอน 

 • Lecture 60%, Workshop, 30%, Media 10%

บรรยายโดย

 • อ.ชาญชัย พรศิริรุ่ง วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิตและการจัดสรรผลที่ได้จากการเพิ่มผลผลิต ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และเทคนิคปฏิบัติที่ได้ผลจริง

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager

ระยะเวลา 1 วัน 
 
หัวข้อในการอบรม

 • แนวคิด และหลักการของการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
 • ความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร
 • การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
 • Workshop “การคำนวณค่า OEE”
 • การนำ OEE ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรแบบต่าง ๆ
 • แนวคิดการวางระบบ OEE Real time
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE
 • แนวทำงการปรับปรุงลดความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร กรณีศึกษา

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 • ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,200 บาท
 • ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,494 บาท
 • หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่: https://www.ftpi.or.th/event/75613

สอบถามรายละเอียดได้ที่: 
ฝ่ายฝึกอบรม : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร : 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail : Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH

ที่มา : M Report