M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันเพิ่มผลผลิต จัดอบรมหลักสูตร "การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่” วันที่ 9-10 พ.ย. 65 นี้

อัปเดตล่าสุด 16 ก.ค. 2565
 • Share :

หลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่” (Modern Supply Chain and Logistics Management) จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในวันพุธและพฤหัสบดีที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น. ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ) **มีค่าอบรม  6,200 บาท/ ท่าน (ส่วนลดสมาชิก 5%)

การจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์ (Modern Supply Chain and Logistics Management) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย การจัดเก็บสินค้า การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดยเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ร้านค้าปลีก ให้เกิดการประสานงานอย่างต่อเนื่องและไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยการนำสินค้าที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ต้นทุนต่ำลง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถแข่งขันได้  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่
2. เพื่อให้ทราบแนวทางในการดำเนินการตามแนวทางการจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่และนำไปปรับใช้ได้
3. เพื่อให้ทราบตัวอย่าง กรณีศึกษา ที่เป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • วิทยากร: คุณอาณัติ ยงยุทธ ประสบการณ์ Supply Chain Manager บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้าน  Warehouse  อาทิ  Warehouse & Logistics Manager บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตรท จำกัด, Operation Manager, IDS Logistics Co., Ltd. เป็นต้น

บรรยายโดยวิทยากร

 • คุณอาณัติ ยงยุทธ ​วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังขององค์กรแนวใหม่ เพื่อเพิ่มกำไรและลดแรงงาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

เหมาะสำหรับ 

 • Supervisor, Manager, Executive 

หัวข้อในการอบรม

วันแรก

 • บทบาท ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • แนวคิดและกลยุทธ์ ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • กระบวนการในการจัดโซ่อุปทาน 
 • การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า
 • ตัวอย่างและกรณีศึกษาของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   

วันที่สอง 

09.00–16.00 น. 

 • ความท้าทายในการบริหารโซ่อุปทาน
 • รูปแบบการขนส่งและผลต่อโซ่อุปทาน
 • การจัดการสินค้าคงคลัง
 • ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การปรับปรุงกระบวนการและประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล
 • สรุป และถาม ตอบ

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 • ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,200 บาท
 • ท่านละ (รวม VAT 7%) 6,634 บาท
 • หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่: www.ftpi.or.th/event/76218/

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายฝึกอบรม : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร : 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail : Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH