M Report
อีเวนต์อื่นๆ

หลักสูตรฝึกอบรม "การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0" จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 19-20 ต.ค. 65 นี้

อัปเดตล่าสุด 26 มิ.ย. 2565
 • Share :

หลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” (Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0) จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในวันพุธและพฤหัสบดีที่ 19 - 20 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น. ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ) **มีค่าอบรม  6,200 บาท/ ท่าน (ส่วนลดสมาชิก 5%)

การจัดการคลังสินค้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ดังนั้น องค์กรสมัยใหม่จึงต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบบูรณาการทั้งระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง และการออกแบบคลังสินค้า การกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เช่น การรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 เพื่อส่งเสริมด้านการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังในธุรกิจอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” 

วัตถุประสงค์การอบรม

เพื่อได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึง​องค์ประกอบและข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ประเภท และการออกแบบคลังสินค้า ซอฟต์แวร์ในจัดการคลังสินค้า กิจกรรมในคลังสินค้า ​อุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุ ฯลฯ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรของตนให้ทันกับยุค 4.0​
 
วิธีการอบรม​

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

บรรยายโดยวิทยากร

 • คุณอาณัติ ยงยุทธ ​วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังขององค์กรแนวใหม่ เพื่อเพิ่มกำไรและลดแรงงาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

เหมาะสำหรับ​

 • Supervisor, Manager, Executive 


หัวข้อในการอบรม

วันแรก

09.00-16.00 น. ​

 • แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการคลังสินค้า และการปรับตัวสู่ยุค 4.0​
 • ประเภทของคลังสินค้า​
 • เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังประเภทต่าง ๆ​
 • ประเภทของคลังสินค้า​
 • การกำหนดขนาด และเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า​
 • การวางผังคลังสินค้า​
 • ถาม ตอบ และสรุป

วันที่สอง

09.00-16.00 น. ​

 • กิจกรรม และงานในคลังสินค้า เช่น การรับ การเก็บ ​
 • การจ่าย การตรวจนับ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ​
 • เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า​
 • อุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุประเภทต่าง ๆ​
 • ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในคลังสินค้า​
 • การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า​
 • การวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการคลังสินค้า​
 • ถาม ตอบ และสรุป

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 • ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,200 บาท
 • ท่านละ (รวม VAT 7%) 6,634 บาท
 • หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่: www.ftpi.or.th/event/76246

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายฝึกอบรม :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร : 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail : Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH