Mitsubishi Electric หนุน EEC Automation Park ทุ่ม 50 ลบ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.0 ผ่าน e-F@ctory

Mitsubishi Electric หนุน EEC Automation Park ทุ่ม 50 ลบ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.0 ผ่าน e-F@ctory

อัปเดตล่าสุด 16 ก.ย. 2563
  • Share :
  • 440 Reads   

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค (Mitsubishi Electric) ทุ่มงบ 50 ล้านบาท สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยใช้หุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่น ผ่านเครือข่าย “EEC Automation Park” เพื่อให้พร้อมรองรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการบริหาร บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “พื้นที่อาเซียน คือฐานการผลิตและเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ ซึ่งปัจจุบันหลาย ๆ พื้นที่ในอาเซียนมีการปฏิรูปอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไทย รวมอีกทั้งยังเป็นการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0  มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Factory Automation  มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ ความรู้ และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร

จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยความเห็นชอบจากบริษัท Mitsubishi Electric Corporation ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ในการเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ และระบบออโตเมชั่นผ่านเครือข่าย “EEC Automation Park” ทำให้โครงการนี้ริเริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจึงให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้าน upskills และ reskills  โดยดำเนินการจัดการสัมมนา (Training Network) เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เพราะเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้อยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้มอบชุดสาธิตระบบอัตโนมัติการผลิต เพื่อนำมาติดตั้งเป็นโมเดลไลน์ โรงงานอัจฉริยะภายใต้คอนเซ็ปต์ e-F@ctory ที่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงในระดับการจัดการตามแนวทางปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นชุดจำลองแต่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้ผู้มาอบรมได้เห็นกระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ หรือออโตเมชั่นในภาพรวมทั้งกระบวนการ มีห้องปฏิบัติการ และชุดฝึก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วย เสมือนเป็นการจำลองโรงงานมาไว้ในห้องเรียน  และโครงการนี้คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท”  


โมเดลไลน์ ชุดสาธิตระบบอัตโนมัติการผลิต โรงงานอัจฉริยะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ e-F@ctory

I รู้จักกับ EEC Automation Park 

EEC Automation Park คือ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่น ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 

การก่อตั้งโครงการ ECC Automation Park มีจุดประสงค์หลักในการเป็นศูนย์กลางเพื่อบริหารจัดการและประสานงานการพัฒนากำลังคน นวัตกรรม และการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ และระบบออโตเมชั่นในเขตพื้นที่ EEC บริหารงานโดยมหาวิทยาลัยบูรพา และดำเนินบริหารนโยบายโดยคณะกรรมการทำงาน EEC-HDC (Human Development Center) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งราชการและภาคเอกชน ได้แก่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO), สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA), บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงสถาบันการศึกษากว่า 20 สถาบันในพื้นที่ EEC เพื่อผลิตบุคลากรที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศ โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้  (Learning Center), ศูนย์ฝึกอบรม (Training Center), และหน่วยงานประสานความร่วมมือ (Collaboration)

ศูนย์การเรียนรู้  (Learning Center) 

ประกอบด้วยชุดสาธิตระบบอัตโนมัติการผลิตโมเดลไลน์ e-F@ctory จำลองระบบสายการผลิตที่เทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรม แสดงถึงความสามารถในการนำข้อมูลที่หลากหลายมาผสมผสานกันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการผลิต การซ่อมบำรุงเครื่องจักร และบริหารจัดการงานได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ส่งผลให้ควบคุมและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีส่วนพื้นที่ Co-working Space ที่จะเปิดให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและอื่น ๆ  เข้ามาใช้เพื่อประกอบกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) 

ประกอบไปด้วยกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 หรือ e-F@ctory โดยเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เน้นการใช้งานจากอุปกรณ์จริง และเกี่ยวข้องกับโรงงานอัตโนมัติ เช่น การออกแบบเครื่องจักร การลดของเสียในอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม นอกจากบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังรวมถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อวางรากฐานความรู้ด้านระบบอัตโนมัติโรงงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องต่ออุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง
 

หน่วยงานประสานความร่วมมือ (Collaboration)

ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 การจัดคอร์สฝึกอบรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนชุดอุปกรณ์และเครื่องมือ (Share facilities) การแลกเปลี่ยนวิทยากร การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในเขตพื้นที่ EEC เป็นต้น

สำหรับการเปิดให้บริการของ EEC Automation Park ได้เปิดพื้นที่ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และจะเปิดให้บริการครบสมบูรณ์ทุกส่วนในปีหน้า
 

อ่านต่อ


ที่มา : M Report