339-นิคม-เว้นค่าเช่า-ผู้ประกอบการ-กนอ

“กนอ.” เว้นค่าเช่า-บริการ ให้ผู้ประกอบการและเจ้าของนิคมฯ 4 เดือน

อัปเดตล่าสุด 23 พ.ค. 2563
  • Share :
  • 396 Reads   

“กนอ.” เว้นค่าเช่า-บริการ ให้ผู้ประกอบการและเจ้าของนิคมฯ 4 เดือน ลดค่าบำรุงรักษาให้อีก 10%

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) ซึ่งมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุน หรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

จึงประกาศให้ 1.ลดค่าบำรุงรักษาที่ กนอ.เรียกเก็บกับผู้ใช้ที่ดินทุกรายในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 2563)

2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการอนุญาต การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 11 รายการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 2563)

3.ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคาร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าเช่า ระยะเวลา 3 เดือน และกรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายปี ลดหย่อนค่าเช่าอัตรา 25% ของค่าเช่าปี 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2563)

นอกจากนี้ ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยการลดหย่อนค่ากำกับบริการ อัตรา 10% ของค่ากำกับบริการปี 2563 และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ กนอ. เรียกเก็บจากเดิมที่ต้องชำระภายใน 20 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ เป็น 60 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้
ขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ได้จนถึงเดือน ก.ย. 2563 และสามารถแบ่งชำระได้โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายในเดือน ก.ย. 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย

ขณะที่ผู้เช่าที่ดินหรือทรัพย์สิน กนอ. สามารถขอคืนหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินส่วนที่เป็นเงินสด โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศในมูลค่าที่เท่ากันมาวางแทน ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องที่มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี และปรับลดอัตราเงินเพิ่มพิเศษเนื่องจากการชำระล่าช้ากว่ากำหนด จากอัตรา 15 – 18% เป็นอัตรา 6.00% ต่อปี

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุน หรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จบลง กนอ. เตรียมออกโปรโมชั่นใหม่ และข้อเสนอพิเศษให้กับนักลงทุนมากขึ้น เพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

อ่านเพิ่มเติม


ที่มา : Prachachat.net