สถาบันไทยเยอรมัน โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

ทุนสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้นแบบ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ ภายใน 30 ธ.ค.64 นี้

อัปเดตล่าสุด 24 พ.ย. 2564
 • Share :

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้นแบบ ภายใต้ "โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับพิจารณา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2564 (หากสอดคล้องกับ BCG Model จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ส่วนของผู้พัฒนาผู้ยื่นขอเสนอโครงการ

 • เป็นบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและเอกชน และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สถาบันฯ ไม่ประสงค์จ้างงาน
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบพัฒนาและผลิตเครื่องจักรเพื่อรองรับการดำเนินงาน
 • มีความพร้อมในด้านเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรองรับการดำเนินงาน
 • สามารถดำเนินงานพัฒนาเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณได้ตามแผนที่สถาบันกำหนด
 • ผู้บังคับบัญชาให้การ รับรองยินยอมและอนุมัติให้ร่วมโครงการ
 • มีสถานประกอบการผู้ใช้เครื่องจักรที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันกำหนดรองรับการใช้ผลงานที่พัฒนาและให้การยินยอม ยอมรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

2. สถานประกอบการผู้ใช้เครื่องจักร

 • เป็นผู้ประกอบการระดับชุมชนที่มีการจดทะเบียนรับรองการจัดจั้งจากหน่วยงานภาครัฐมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี (กลุ่มผู้ผลิตระดับชุมชุน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน เป็นต้น)
 • มีเอกสารแสดงผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินธุรกิจอยู่จริง
 • ไม่เคยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรภายใต้โครงการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 • มีความพร้อมในการร่วมสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบเงินสด (In-Cash) หรือไม่ใช่เงินสด (In-Kind) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ใช้แบบฟอร์มตามที่สถาบันกำหนดและจะต้องแนบเอกสารตามที่กำหนดให้ครบถ้วนเท่านั้น
 • การพิจารณาให้การสนับสนุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก ผลการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับสถาบัน โดยจะมีเงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุนปรากฎในสัญญา
 • ผู้พัฒนาและผู้ใช้เครื่องจักรจะต้องให้ความร่วมมือกับทางสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด
 • เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ยื่นข้อเสนอโครงการจะต้องมีเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานระดับชุมชน สามารถช่วยยกระดับเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการได้ ใช้งานง่าย และต้องไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 • เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ยื่นข้อเสนอ จะต้องเกิดจากความต้องการของสถานประกอบการ และต้องติดตั้งใช้ประโยชน์ ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก

ยื่นข้อเสนอโครงการ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณอนิรุทธิ์ จันทร์จรูญ 
โทร. 089 417 7754
อีเมล anirut_mdt@gmail.com
คุณนที เดยะดี
โทร. 095 881 3082
อีเมล nathee.d@gmail.com
หรือผ่าน Line OpenChat คลิก

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report