SOURCING ธุรกิจก่อสร้าง 'Lowe’s' ห้างขายวัสดุก่อสร้างและต่อเติมบ้าน ในสหรัฐฯ และแคนาดา ประกาศหาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกา, กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

SOURCING ห้างขายวัสดุก่อสร้าง Lowe’s หาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยส่งไปสหรัฐฯ

อัปเดตล่าสุด 17 ม.ค. 2567
 • Share :
 • 529 Reads   

SOURCING ธุรกิจก่อสร้าง 'Lowe’s' ห้างขายวัสดุก่อสร้างและต่อเติมบ้านในสหรัฐฯ และแคนาดา ประกาศหาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยส่งไปสหรัฐอเมริกา

ประกาศจากกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย (Thai Enterprise Development Division) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (Board of Investment of Thailand: BOI) บริษัท Lowe’s ห้างขายวัสดุก่อสร้างและต่อเติมบ้านที่มีสาขามากกว่า 2,200 ใน U.S.A และ Canada มีความต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนจากประเทศไทย ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 

โดยมีรายละเอียดชิ้นส่วนที่ต้องการดังนี้

 • BRASS FITTINGS
 • COUNTERTOPS
 • DRYWALL
 • FOLDING FURNITURE
 • GRILLS
 • INTERIOR WALL PANELS
 • LOCKSETS
 • METAL TOOL CHESTS AND CABINETS
 • MULTI - PURPOSE CABINET
 • PLANTERS
 • SCREWDRIVERS
 • STOCK CABINETS
 • STRUT & RACEWAY
 • WIRE FENCE

อ่าน Product List : Click

ผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียน : Click *ปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2567*

ผู้ประกอบการไทยที่สามารถผลิตได้ สามารถส่ง Company profile ในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อแนะนำบริษัทได้ที่ คุณธัญชนก เขียนนอก โทร 0 2553 8482 E-mail : [email protected] 

SOURCING ธุรกิจก่อสร้าง 'Lowe’s' ห้างขายวัสดุก่อสร้างและต่อเติมบ้าน ในสหรัฐฯ และแคนาดา ประกาศหาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกา, กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

 

#BOI #บีโอไอ #กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย #ผู้ประกอบการไทย #ก่อสร้าง #ผลิตวัสดุก่อสร้าง #อุตสาหกรรมก่อสร้าง #หาผู้ผลิต #ผู้ผลิตชิ้นส่วน #ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH