M Report
อีเวนต์อื่นๆ

หลักสูตรฝึกอบรม "Carbon Footprint and Greenhouse Gas Management Based on ISO 14064" จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 7-8 มี.ค. 67 นี้

อัปเดตล่าสุด 11 ก.พ. 2567
 • Share :
 • 378 Reads   

หลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อ “Carbon Footprint and Greenhouse Gas Management Based on ISO 14064” จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 7 - 8 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ **มีค่าอบรม  8,500 บาท/ท่าน (ส่วนลดสมาชิก 3%)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกรวน มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศจากการกระทำของมนุษย์หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์มีผลมาจากจำนวนประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้ชีวิต การใช้พลังงาน รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เทคโนโลยี ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมนุษยชาติในมิติของความยั่งยืน ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการเรียกร้องในเวทีการประชุมระดับโลกหลายเวที เช่น UNFCCC COP, World Economic Forum, World Business Council for Sustainable Development ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี 2050 เป็นต้นไป โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมผลิตและบริการจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม การที่จะช่วยโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นั้น ธุรกิจต้องทราบก่อนว่าองค์กรของตนมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าใร จากแหล่งไหน กล่าวคือ ต้องคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ขององค์กรได้ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากองค์กร ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม บุคคล โดยมีหน่วยวัดเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) การจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จึงมีประโยชน์อย่างมาก เพราะ (1)  ทำให้ทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ (2) สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและหาแนวทางเพื่อลดขนาดของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ (3) เกิดการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รู้จักและเข้าใจเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ แนวทางจัดการก๊าซเรือนกระจก มาตรฐาน ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ ISO 14064-3:2019 Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการทวนสอบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รวมถึงการทำ exercise และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลในโรงงานกับวิทยากร เพื่อให้เข้าใจมาตรฐานและวิธีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อให้เข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และแนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • เพื่อให้เข้าใจวิธีการคำนวณและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 14064-1 และมาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการการทวนสอบและการรับรองปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์

กลุ่มเป้าหมาย

 • ธุรกิจภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมที่สนใจทำ Carbon Footprint for Organization
 • ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์กร สายงาน CSR สายงานผลิต
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO: Carbon Footprint for Organization) เพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วิธีการอบรม​

 • Lecture 60%, Workshop 30%, Media 10%

บรรยายโดย

 • วิทยากร ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • วิทยากร ผศ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยากร : คุณจิรวัตร จิรจริยาเวช รองผู้จัดการ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Course Outline :

วันที่ 1 : ภาคเช้า

 • Greeting and Introduction
 • Training objective, Plan and method
 • Climate Change-Concept and Mitigation efforts
 • GHG Management-Concept and Tools

วันที่ 1 : ภาคบ่าย

 • Principles & Structure of ISO14064-1
 • Inventory design & development-organization & Operational boundaries, quantification
 • Inventory quality control-GHG emissions/removals, GHG reductions/removals, base year, uncertainty assessment
 • GHG report-GHG assertion, GHG report content intended user, responsible parties, VVB, etc.

วันที่ 2 : ภาคเช้า

 • Verification plan, process, competent of verifier (internal/external), verification statement)
 • Principles & Structure of ISO14064-3
 • Materiality & conservativeness concept
 • Level of assurance & verification statement
 • Verification process-agreements, planning, execution, conclusion
 • Verification & Audit

วันที่ 2 : ภาคบ่าย

 • Exercise #1: Data Collection
 • Exercise #2: Calculating your carbon footprint
 • Case Studies from various industries
 • Q&A and Wrap up

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 • ท่านละ 8,500 บาท (ก่อน VAT 7%)
 • ท่านละ 9,095 บาท (รวม VAT 7%) 
 • หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%
 • ค่าธรรมเนียมรวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่: www.ftpi.or.th/event/114769

สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ 
ฝ่ายฝึกอบรม : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร : 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
E-mail : [email protected]

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH