M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 วันที่ 28 - 29 ก.ย. 65 นี้

อัปเดตล่าสุด 4 มิ.ย. 2565
 • Share :
 • 327 Reads   

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0) วันที่ 28 - 29 กันยายน 2565 นี้ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ) มีค่าอบรม  6,200 บาท/ท่าน (ส่วนลดสมาชิก 5%/ท่าน)

ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น จะต้องเผชิญกับภาวะการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลง ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการรับมอบวัตถุดิบ

ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบ Lean  ซึ่งสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และมุ่งพัฒนาการสร้างคุณค่าโดยตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อ การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพที่มีประสิทธิผล   และระบบลีนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาและบูรณาการสู่การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ยุค 4.0  ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้ในวันพุธและพฤหัสบดีที่ 21-22 เมษายน 2564 นี้ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เข้าใจถึงความสำคัญของการลดความสูญเปล่า และสร้างคุณค่าตามแนวทางของระบบ Lean
 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการเพื่อวางแผนกลยุทธ์การผลิตอย่างมีประสิทธิผลตามแนวทางของระบบ Lean
 • สามารถปฏิบัติ ควบคุม และติดตามผลการปรับปรุงตามแนวทางของระบบ Lean ได้
 • เข้าใจการใช้ระบบลีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ Media, Workshop, Lecture

วิทยากร: 

 • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
 • วิทยากร : อ.ณิภณ พินศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต เครื่องมือการเพิ่มผลผลิตอาทิ TQM, TPM, OEE

  • ประวัติการทำงาน Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด , Production Engineer & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด

เหมาะสำหรับ:

 • Supervisor, Manager

ระยะเวลา: 1 วัน
 
กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • วิวัฒนาการ แนวคิดเบื้องต้น และขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ LEAN
 • การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ LEAN เพื่อมุ่งสู่ Industry 4.0
 • เครื่องมือและวิธีการสร้างคุณค่าสู่องค์กรของระบบ LEAN
  • การพัฒนาพนักงาน
  • การจัดการสถานที่ทำงาน
  • การจัดการด้านคุณภาพ
  • การจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
  • การควบคุมการผลิต
 • การระบุคุณค่าของสินค้าหรือบริการ
 • การสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
 • การประเมินผลการจัดการกระบวนการ (เป้าหมายและตัวชี้วัด)
 • การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM การขับเคลื่อนกระแสคุณค่า
 • การสร้างคุณค่าและกำจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง
 • ลีนสู่การเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ LEAN

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 6,634 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่: www.ftpi.or.th/event/76250

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายฝึกอบรม : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร : 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail : Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH

ที่มา : M Report