M Report
อีเวนต์อื่นๆ

Online Training “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ" จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 25 พ.ค. 65 นี้

อัปเดตล่าสุด 10 เม.ย. 2565
 • Share :
 • 506 Reads   

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (IE Techniques for Productivity Improvement)” ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น. ผ่าน Zoom จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ **มีค่าอบรม 4,200 บาท/ 2 ท่าน (ไม่รวม VAT, ส่วนลดสมาชิก 5%)

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การดำเนินงานการวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาวิธีการทำงาน การวัดผลงาน เป็นต้น

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการ โดยเน้นด้านการศึกษาวิธีการทำงาน การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง ตลอดจนเทคนิคการวัดผลงานเพื่อหาเวลามาตรฐานในการทำงาน
 
วัตถุประสงค์

1. เข้าใจความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
2. รู้จักความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต
3. รู้จักเทคนิค IE ชนิดต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้
4. เรียนรู้ในเรื่อง Method Study และ Work Measurement

รูปแบบการเรียนการสอน

 • Lecture 60%, Workshop, 30%, Media 10%

วิทยากร

 • คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์การผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Lean

เหมาะสำหรับ​

 • Officer, Supervisor, Manager 

หัวข้อในการอบรม

 • ความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • IE Techniques กับการเพิ่มผลผลิต
 • การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)
 • การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย
  • Process Analysis
  • Operation
  • Motion Analysis
 • กรณีศึกษา
 • เทคนิคการวัดผลงาน (Work Measurement) เพื่อหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)
  • การจับเวลาโดยตรง
  • การสุ่มงาน
  • ระบบ PTS
 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถามตอบ


ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

 • ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,200 บาท
 • ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,494 บาท
 • หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่: www.ftpi.or.th/event/76716

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายฝึกอบรม : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร : 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail : Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH

ที่มา : M Report