M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันเพิ่มฯ เปิดหลักสูตร Digital Ecosystem for Digital Transformation วันที่ 10 เม.ย. 67 นี้ **มีค่าอบรม**

อัปเดตล่าสุด 30 มี.ค. 2567
  • Share :

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Digital Ecosystem for Digital Transformation ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท เวลา 9:00-16:00 น. **มีค่าฝึกอบรม 5,900 บาท**

เสริมความแกร่งผู้บริหารและนักปฏิบัติด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานพัฒนาองค์กร ระบบสารสนเทศขององค์กร ให้พร้อมด้วยทักษะด้านดิจิทัล เพื่อนำองค์กรก้าวสู่ Digital Transformation อย่างมั่นใจ กับ “โครงการยกระดับศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ Smart DX Workforce” ที่ยกทัพวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานผู้นำด้านดิจิทัลระดับประเทศมาร่วมให้ความรู้และประสบการณ์สุดเข้มข้น พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และเทคนิคแบบจัดเต็ม พร้อมพาทุกท่านเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานกับหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการทำ Digital Transformation ทั้งในและต่างประเทศ

กระแสของ “DIGITAL DISRUPTION” ทำให้เกิดแนวโน้ม DIGITAL TRANSFORMATION ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความคล่องตัวทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร นำมาซึ่งผลดำเนินการที่ดี ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและเป็นมิตรกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิต การบริการ การศึกษา หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างพลิกโฉมทั้งระบบงาน กระบวนการทำงาน และห่วงโซ่คุณค่า ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ ๆ และบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการ และองค์กรต้องพิจารณาสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม

หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้องค์กรสามารถ พิจารณา วิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำและทันต่อสถานการณ์ ปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจ (DIGITAL TRANSFORMATION : DX) ผู้บริหารและนักปฏิบัติด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานพัฒนาองค์กร ระบบสารสนเทศขององค์กร สามารถกำหนดวิธีการ แนวทาง และกำหนด Digital Transformation Strategy ที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน เตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะ ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ เพื่อบรรลุ Outcome ที่สำคัญ 4 ด้านดังต่อไปนี้

  • ส่งมอบคุณค่าและเสริมสร้าง Customer and Stakeholder Experience
  • Process Optimization
  • Workforce Enablement, Empowerment Employee การทำให้คนเก่งขึ้น ทำงานง่ายขึ้น workload ลดลง
  • New Business Model / Transform Product and Service

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้บริหารและนักปฏิบัติมี Digital Mindset
- เพื่อเรียนรู้เข้าใจและเสริมสร้างทักษะด้าน Digital Literacy and Digital Skills
- เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation Framework
- สามารถกำหนด Digital Transformation Strategy แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณที่เหมาะสมและคุ้มค่าการลงทุนในการปรับตัวสู่องค์กรด้านดิจิทัล
- สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร และในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล จัดการข้อมูล ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันรวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัย
- ได้เรียนรู้กระบวนการเพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ

วิทยากร  : ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)

เหมาะสำหรับ 

- ผู้บริหาร คณะทำงานจากภาครัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา เอกชนทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
- ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง
- ผู้จัดการด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาองค์กร และด้านการวางแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร

ค่าธรรมเนียม ท่านละ : (ก่อน VAT 7%) 5,900 บาท

** Promotion: สมัคร 2 ท่าน/องค์กร เหลือเพียง 10,000 บาท (ยังไม่รวม vat) **

ท่านละ : (รวม VAT 7%) 6,313 บาท  

หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ระยะเวลา 1 วัน รุ่น 1: วันที่ 10 เมษายน 2567 และ รุ่น 2: วันที่ 25 กันยายน 2567

หัวข้อ​

Characteristics of a Digital Ecosystem

- Customer Centric
- Data-Driven
- Soul Business Partner Strategy
- Innovation

Type of Digital Ecosystem

- Functional Digital Ecosystem
- Platform Ecosystem
- Super Platform Ecosystem

Benefits of Digital Ecosystem

Digital Ecosystem Example

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 452-458, 432-433
E-mail : [email protected]บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH