M Report
อีเวนต์อื่นๆ

FTPI Public Training Roadshow 2024 จัดหลักสูตรยกระดับศักยภาพบุคลากร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวม 2 หลักสูตร วันที่ 16 - 17 พ.ค. 67

อัปเดตล่าสุด 1 มี.ค. 2567
 • Share :
 • 759 Reads   

FTPI Public Training Roadshow 2024 จัดหลักสูตรยกระดับศักยภาพบุคลากร พัฒนาทักษะ เพิ่มผลิตภาพองค์กรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครรวม 2 หลักสูตร ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567 โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ สมุทรสาคร

หลักสูตรที่ 1: PLC โปรแกรมอัจฉริยะควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และกระบวนการทำงาน (Basic PLC Programming & PLC Wiring)

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานกับอุปกรณ์จริงผ่านชุดฝึก PLC simulation training เช่น Lamp, Switch, Relay, PLC, DC motor, Stepping motor, Sensor, Simulation เพื่อให้สามารถแก้ไขตรวจสอบเครื่องจักรได้ นอกจากนี้ยังนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดเพื่อทำ Project PLC แบบง่ายๆ ในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Factory

 • พื้นฐานไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
 • การใช้มิเตอร์วัดกระแสไฟ,แรงดันไฟฟ้า,ความต้านทาน และการต่อใช้งานรีเลย์ (Relay)
 • การต่อมอเตอร์ไฟกระแสตรงด้วยรีเลย์ ให้หมุนเดินหน้าและถอยหลัง
 • การต่อ PLC กับอุปกรณ์ด้าน Input (แบบ Sink หรือ Source)
 • การต่อ PLC กับอุปกรณ์ด้าน Output (แบบ Sink หรือ Source)
 • การติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรมสำหรับเขียนภาษา Ladder Diagram เพื่อสั่งงาน PLC
 • Workshop เขียนโปรแกรม จำนวน 20 การทดลอง

วิทยากร 
คุณนิมิตร แก้วกิ่ง Master Trainer บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณภัทรนันท์ ขาวไชยมหา Trainer บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด

วันที่อบรม
16 - 17 พฤษภาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ สมุทรสาคร

ระยะเวลาอบรม: 2 วัน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,200 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่องอำไพ ศรีบรรณสาร
โทรศัพท์:  02-6195500 ต่อ 453
E-mail: [email protected]

หลักสูตรที่ 2: เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making Techniques)

การปฏิบัติงานย่อมต้องเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก ประกอบกับระยะเวลาที่จำกัดในการวางแผนจัดการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาต้องมีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ละเอียด และรวดเร็วในการปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การระบุปัญหา การเก็บรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล จนถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง สำหรับเทคนิคการตัดสินใจเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ที่ถูกจำกัดด้วยกรอบของเวลา ซี่งท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และพื้นฐานการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เรียนรู้การพิจารณาผลกระทบของปัญหาในภาพกว้าง
 • ผลักดันการนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติจริง
 • ระเบิดศักยภาพบุคลากรกับการแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน Workshop


วิทยากร
คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง
วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลิต TQM, TPM, OEE,  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, การจัดสรรผลที่ได้จากการเพิ่มผลผลิต ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และเทคนิคปฏิบัติที่ได้ผลจริง

เหมาะสำหรับ 
พนักงานระดับปฎิบัติการ
หัวหน้างาน ผู้จัดการ
บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างาน หรือการทำงานที่ตอบสนองต่อภาวะปัจจุบัน

วันที่อบรม
16 - 17 พฤษภาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ สมุทรสาคร

ระยะเวลาอบรม: 2 วัน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456
E-mail : [email protected]

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวอุตสาหกรรมทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH