M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันเพิ่มฯ จัดอบรมหลักสูตร Digital Policy, Digital Laws and Regulations วันที่ 22 - 23 เม.ย. 67

อัปเดตล่าสุด 14 เม.ย. 2567
 • Share :
 • 692 Reads   

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Digital Policy, Digital Laws and Regulations / Digital Governance and Data Governance" ในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2567 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท **มีค่าธรรมเนียมฝึกอบรม 11,500** (ไม่รวม VAT) 

เสริมความแกร่งผู้บริหารและนักปฏิบัติด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานพัฒนาองค์กร ระบบสารสนเทศขององค์กร ให้พร้อมด้วยทักษะด้านดิจิทัล เพื่อนำองค์กรก้าวสู่ Digital Transformation อย่างมั่นใจ กับ “โครงการยกระดับศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ Smart DX Workforce” ที่ยกทัพวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานผู้นำด้านดิจิทัลระดับประเทศมาร่วมให้ความรู้และประสบการณ์สุดเข้มข้น พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และเทคนิคแบบจัดเต็ม พร้อมพาทุกท่านเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานกับหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการทำ Digital Transformation ทั้งในและต่างประเทศ

กระแสของ “DIGITAL DISRUPTION” ทำให้เกิดแนวโน้ม DIGITAL TRANSFORMATION ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความคล่องตัวทั้งในระดับองค์กรและระดับ

กระบวนการ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร นำมาซึ่งผลดำเนินการที่ดี ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและเป็นมิตรกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิต การบริการ การศึกษา หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างพลิกโฉมทั้งระบบงาน กระบวนการทำงาน และห่วงโซ่คุณค่า ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ๆ และบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการ และองค์กรต้องพิจารณาสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม

หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้องค์กรสามารถ พิจารณา วิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำและทันต่อสถานการณ์ ปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจ

(DIGITAL TRANSFORMATION : DX) ผู้บริหารและนักปฏิบัติด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานพัฒนาองค์กร ระบบสารสนเทศขององค์กร สามารถกำหนดวิธีการ แนวทาง และกำหนด Digital Transformation Strategy ที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน เตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะ ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ เพื่อบรรลุ Outcome ที่สำคัญ 4 ด้านดังต่อไปนี้

 • ส่งมอบคุณค่าและเสริมสร้าง Customer and Stakeholder Experience
 • Process Optimization
 • Workforce Enablement, Empowerment Employee การทำให้คนเก่งขึ้น ทำงานง่ายขึ้น workload ลดลง
 • New Business Model / Transform Product and Service

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจถึงความสำคัญของการลดความสูญเปล่า และสร้างคุณค่าตามแนวทางของระบบ Lean
 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการเพื่อวางแผนกลยุทธ์การผลิตอย่างมีประสิทธิผลตามแนวทางของระบบ Lean
 • สามารถปฏิบัติ ควบคุม และติดตามผลการปรับปรุงตามแนวทางของระบบ Lean ได้
 • เข้าใจการใช้ระบบลีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0

วิทยากร : ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม
ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

เหมาะสำหรับ

- ผู้บริหาร คณะทำงานจากภาครัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา เอกชนทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
- ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง
- ผู้จัดการด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาองค์กร และด้านการวางแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร

หัวข้อ​

 • ประเด็นกฎหมายด้าน Digital (กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำ Digital Transformation ของประเทศไทย)
 • ประเด็นสำคัญของ Thailand 4.0, แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(Digital Thailand), แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2566-2570
 • กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)
 • หลักการของการกำกับดูแล (Governance Principle) มาตรฐาน ISO 38500
 • COBIT Overview
 • แนวทางการกำกับดูแลข้อมูลที่เป็นมาตรฐานขององค์กร (Data Governance)
 • นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล
 • กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)

ค่าธรรมเนียม : 11,500/ท่าน (ก่อน VAT 7%) และ 12,305/ท่าน (รวม VAT 7%)
** Promotion: สมัคร 2 ท่าน/องค์กร เหลือเพียง 20,000 บาท (ยังไม่รวม vat) ** สมาชิกลด 3%


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 452-458, 432-433
E-mail : [email protected]

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH