M Report
อีเวนต์อื่นๆ

หลักสูตร "งานเจียรลับคมเครื่องมือตัด" วันที่ 4 - 6 มิ.ย. 67

อัปเดตล่าสุด 20 เม.ย. 2567
  • Share :
  • 474 Reads   

สถาบันไทย-เยอรมัน Thai-German Institute จัดฝึกอบรมหลักสูตร "งานเจียรลับคมเครื่องมือตัด" วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2567 ณ Chonburi Center **มีค่าฝึกอบรม 10,000 บาท**

หลักสูตร "งานเจียรลับคมเครื่องมือตัด" 

วัตถุประสงค์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะทำความเข้าใจและ ปฏิบัติงานกับเครื่องเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด สามารถเลือกใช้ล้อหินเจียระไนในการลับคมเครื่องมือ ตัดรูปทรงต่างๆเจียระไนคมเครื่องมือตัดชนิดต่างๆ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเจียระไน ลับคมเครื่องมือตัด

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

1. ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี
2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องจักรกล พื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี
3. ผู้ที่จบ ปวช. ด้านเครื่องกล, ช่างกลโรงงาน ฯลฯ

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี
  • ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องจักรกล พื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี
  • ผู้ที่จบ ปวช. ด้านเครื่องกล, ช่างกลโรงงาน ฯลฯ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
- เครื่องเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด Deckel S11

เนื้อหาหลักสูตร

1) มีดกัดชนิดต่าง ๆ
   - คุณสมบัติมีดกัด
   - ประเภทของมีดกัด (Slotdrill, Endmill, Shell endmill)
   - ส่วนประกอบและหน้าที่ของมีดกัด
2) เงื่อนไขในการใช้มีดกัด
   - การคำนวณความเร็วรอบ
   - การคำนวณอัตราป้อน
3) เครื่องเจียระไนลับคมตัดเครื่องมือ
   - หลักการของงานเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด
   - ส่วนประกอบและหน้าที่
   - อุปกรณ์จับยึดมีดกัด
4) ล้อหินเจียระไน
   - คุณสมบัติของล้อหินเจียระไน
   - รูปร่างและขนาดมาตรฐานของล้อหินเจียระไน
   - การตรวจสอบล้อหินเจียระไน
   - การประกอบล้อหินเจียระไน
5) ปฏิบัติงานเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด
6) แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด
7) การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเจียระไนลับคม เครื่องมือตัด
8) ความปลอดภัยในงานเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด

 

ระยะเวลาการอบรม : 3 วัน

ค่าอบรม : 10,000 บาท/ท่าน 
(ไม่รวม VAT 7%)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันไทย-เยอรมัน
E-mail : [email protected]
โทร : 038-215033-39, 033-266040-44

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH