M Report
อีเวนต์อื่นๆ

หลักสูตรอบรม 2566 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ "Starting the TOYOTA Way with Effective Production System" วันที่ 19-20 ธ.ค. 66 นี้

อัปเดตล่าสุด 30 พ.ย. 2566
 • Share :
 • 705 Reads   

หลักสูตรฝึกอบรม 2566 "โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System" โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2566 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

การผลิตของโตโยต้ามีแนวคิดพื้นฐานในเรื่องงานมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการนำไปใช้ในสายงานการผลิตรถยนต์ของโตโยต้ามาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนน้อย และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าภายในเวลา หลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานและความจำเป็นของงานมาตรฐานและการปรับปรุง รวมถึงการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริง รวมถึงมีแนวคิดในการการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน โดยถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติที่หน้างานจริงจนเกิดเป็นผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการผลิตของบริษัทโตโยต้า ความจำเป็นของงานมาตรฐานและการปรับปรุงเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการผลิตของโตโยต้า และสามารถค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการ รวมถึงการไคเซนอย่างง่าย เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน
 • หัวหน้างาน
 • ผู้บริหาร
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
 • งานมาตรฐาน และ Muri ,Mura & Muda 7 ประการ
 • ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role play)
 • ศึกษางานสายการผลิตจริงจากโรงงานประกอบรถยนต์ ผ่าน VDO

บรรยายโดย

 • คุณจิรวัฒน์ คงกล่ำ Manager of Business Solution, คุณมหรรนพ คงทัน ผู้จัดการ แผนก Business Solution และคุณประพจน์ สำเนาพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution

วิธีการอบรม : บรรยายผ่านระบบ Online (Online Lecture), ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์ (Role Play), ดูผลิตจริงที่ผ่าน VDO (Virtual Observation)

ตารางการอบรม

วันแรก

 • 8.30 – 9.00 : ลงทะเบียน
 • 9.00 – 9.10 : Pre-Test
 • 9.10 – 10.30 : บทนำ, แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตของ Toyota, ธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota,
 • 10.45 – 12.00 : บรรยายทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานการผลิตของ Toyota แบ่งเป็น 1. Just in Time & Jidoka 
 • 13.00 – 16.00 : ฝึกปฎิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role Play) แบ่งเป็น 1. Jidoka 2. ระบบผลัก 3. ระบบดึง 4. การไหลของคัมบัง 5. งานมาตรฐาน 6. การไคเซน ฝึกปฎิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role Play) แบ่งเป็น 1. Take time 2. สต๊อกมาตรฐานในกระบวนการ 3. ลำดับในการทำงาน 4. 5S

วันที่สอง

 • 9.00 – 12.00 : Virtual Factory Observation กระบวนการทำงานในแต่ละแผนก, การบริหารจัดการรายวันและ Visual control , Ergonomic
 • 13.00 – 13.40 : กิจกรรม ตัวอย่างการไคเซ็น
 • 13.40 – 15.20 : การฝึกค้นหา Muda & คิดวิธีไคเซน, นำเสนอ
 • 15.20 – 15.30 : Post-Test
 • 15.30 – 16.00 : มอบใบประกาศนียบัตร

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่ : www.ftpi.or.th/event/112307

สอบถามเพิ่มเติม: แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ผ่องอำไพและจันทกานต์) Email : [email protected]

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH