ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2023 ขยายตัว แม้เผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน

ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2023 ขยายตัว แม้เผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน

อัปเดตล่าสุด 6 มี.ค. 2567
  • Share :
  • 5,960 Reads   

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะมีความไม่แน่นอน แต่ผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมได้รับแรงหนุนจากกระแสของโลกที่ส่งผลต่อความต้องการของสินค้าในอุตสาหกรรม 

แผนกบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้นำเสนอรายงานภาวะอุตสาหกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2024 (ข้อมูลสะสมถึงเดือนธันวาคม 2023) เพื่อรายงานสถาการณ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาคการค้าและการผลิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพรวมของอุตสาหกรรมฯ ปี2023 ขยายตัวทั้งมูลค่าส่งออก มูลค่านำเข้า มูลค่าจำหน่าย มูลค่าผลิตและมูลค่าตลาด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.74 3.71 28.21 9.19 และ 6.22 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่สถานการณ์เงินเฟ้อที่ทั่วโลก ยังคงเผชิญอยู่ถึงแม้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะใช้นโยบายทางการเงินเพื่อควบคุมสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์เงินเฟ้อนั้นกระทบต่อราคาต้นทุนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป จากการคาดการณ์ของ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจปี 2024 ทั่วโลกขยายตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและสถานการณ์เงินเฟ้อจะคลี่คลายเข้าสู่เป่าหมายภายในปี 2025 เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นในอัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองของผู้ส่งออก) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีการปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลจากราคาปัจจัยการการผลิตยังคงอยู่นระดับที่สูงสะท้อนจากราคาดัชนีผู้ผลิต


โดยสถานการณ์การผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมของปี 2023 ที่ผ่านมา มูลค่าการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับตลาดในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการนำเข้า วงจรรวม อุปกรณ์กึ่งตัวนำ (ไม่รวมวงจรรวม) โซล่าร์เซลล์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า และกล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ เป็นต้นแนวโน้มดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) (ที่พิจารณาเชิงปริมาณการผลิต) ระยะถัดไปยังคงชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอน โดยที่ IMF ได้คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงปี 2025 อัตราเงินเฟ้อและราคาปัจจัยการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง หนุนให้มูลค่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณการผลิตกลับชะลอตัว ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าผลิตเพิ่ม อาทิ วงจรรวม โซล่าร์เซลล์เครื่องอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพฯ และอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า กล้องถ่ายภาพและส่วนประกอบ และแผงสวิตช์ เป็นต้น ในส่วนของมูลค่าการจำหน่ายในประเทศขยายตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Social Media และธุรกิจ E-Commerce ด้านแนวโน้มการส่งออก EIU คาดว่าปี 2024 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นผลจากผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมมีความต้องการในตลาดโลก ขณะที่การนำเข้าคาดว่าขยายตัวสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกอีกทั้ง ปริมาณสินค้าคงคลังเริ่มลดลงหลังจากในปี 2023 ที่ผ่านมาปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่สูง อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกปี 2023 ที่ผ่านมายังคงขยายตัวถึงแม้จะเกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ยังคงขยายตัวในมูลค่าส่งออกนั้นได้รับแรงหนุนจาก Digital Transformation และ Sustainable


เมื่อวิเคราะห์ถึงผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมโดยใช้ข้อมูลปี2023 พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวในมูลค่าการส่งออก อาทิ 1) วงจรรวม 2) โซล่าร์เซลล์ 3) เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า และ 4) กล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ เป็นต้น หากพิจารณารายตลาด พบว่า มูลค่าส่งออกขยายตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอินเดีย โดยคาดว่าการเพิ่มขึ้นของมูลค่าส่งออกบางส่วนเป็นผลมาจากกระแสของโลกที่ส่งต่อความต้องการของสินค้าดังกล่าว อาทิ การใช้พลังงานหมุนเวียน ความนิยมในสื่อlสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2024 EIU คาดการณ์ว่า การผลิตของอุตสาหกรรมโดยวัดจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ที่พิจารณาเชิงปริมาณการผลิต) จะชะลอตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 6.00 ขณะที่มูลค่าต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมจะขยายตัวประกอบด้วย 1) มูลค่าส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 6.76 2) มูลค่านำเข้าจะขยายตัวร้อยละ 5.42 3) มูลค่าจำหน่ายในประเทศจะขยายตัวร้อยละ 5.06 4) มูลค่าตลาดในประเทศจะขยายตัวร้อยละ 9.18 และสุดท้าย 5) มูลค่าผลิตในอุตสาหกรรมจะขยายตัว 5.42 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการผลิตที่สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสวนทางกับมูลค่าต่าง ๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูงในช่วงปี 2023 ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

สรุป
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงขยายตัวในปี 2023 ที่ผ่านมา ถึงแม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอน โดยที่ IMF ได้คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงปี2025 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่งออก พบว่า การส่งออกยังคงขยายตัว ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักที่ยังคงขยายตัวได้รับแรงหนุนจาก Digital Transformation และ Sustainable ได้แก่ โซล่าร์เซลล์เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า และกล้องถ่ายบันทึกภาพ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ EIU: https://eiu.thaieei.comบทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH