ขออนุญาตตั้งโรงงานในเขต EEC เตรียมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เริ่ม ม.ค. 67, ขออนุญาตตั้งโรงงานใน EEC ปี 2567 ยื่นได้ที่ไหน

ขออนุญาตตั้งโรงงานในเขต EEC เตรียมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เริ่ม ม.ค. 67

อัปเดตล่าสุด 24 พ.ย. 2566
  • Share :
  • 714 Reads   

กรมโรงงานฯ หารือ สกพอ. จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเตรียมความพร้อม เพื่อส่งมอบภารกิจการขออนุญาตตั้งโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่กำลังจะเริ่มในเดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานร่วมกับ นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หารือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงาน และประกอบกิจการโรงงานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามร่างแผนดำเนินการในระยะ 1 ปี (ต.ค.66 – ก.ย.67) รัฐบาลมีเป้าหมายเร่งด่วนภายใน 99 วัน เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกเข้ามาลงทุนตามแผน BCG โมเดล โดยจัดให้มีบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในเดือนธันวาคม 2566 และจะยกระดับการให้บริการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 44 รายการ ครอบคลุม 8 กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. อีอีซี) ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) คือ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตตั้งโรงงาน การจดทะเบียนเครื่องจักร

การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรอ. กับ สกพอ. เพื่อจัดทำร่าง MOU การขออนุญาตตั้งโรงงาน และประกอบกิจการโรงงานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติในอนาคต

กรอ.ได้แจ้งในที่ประชุมทราบถึง ข้อกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ขออนุญาตขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต (รง.4) และข้อมูลจำนวนโรงงานประเภทที่ 1-4 ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้แก่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อไม่ให้ขัดกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ก่อนส่งมอบภารกิจการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ดำเนินการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ที่มีจะเริ่มในเดือนมกราคม 2567

การประชุมในวันนี้มีผู้แทน 3 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายเตมีย์ พันธุวงศ์ราช ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ นายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้แทนจาก สกพอ. นำโดย นายทวีชัย สิยี่เก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นายสุวงศ์ ยอดมณี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการการลงทุน พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ นายอำนาจ เหมะสถล ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม นายณรงค์ บัวบาน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน นางสาวอารยา ไสลเพชร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางปิยธิดา ศุภรัตนชาติพันธุ์ ผู้แทนกองกฎหมาย ณ ห้องประชุม 503 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

#eec #อีอีซี #เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก #รง4 #ใบอนุญาตโรงงาน #Mreport #ข่าวอุตสาหกรรม

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH