ไทย ฟินแลนด์ MOU เศรษฐกิจหมุนเวียน

ไทย-ฟินแลนด์ ลงนาม MOU ระดับทวิภาคี ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

อัปเดตล่าสุด 30 ก.ย. 2564
  • Share :
  • 402 Reads   

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม กระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ เดินหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับทวิภาคี ผลักดันการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ไทย ฟินแลนด์ เศรษฐกิจหมุนเวียน ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายยูริ ยาร์วียาโฮ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Memorandum of Understanding on Cooperation in Circular Economy) ผ่านระบบออนไลน์

โดยรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า การจัดทำบันทึกความเข้าใจการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนครั้งนี้เกิดขึ้นจากเมื่อเดือนกันยายน 2562 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ ได้ร่วมหารือกับรัฐบาลไทยเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับความร่วมมือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งไทยและฟินแลนด์ต่างเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยเป็นกลไกสำคัญสำหรับแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน และจัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในระดับทวิภาคีด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ นโยบาย และกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในสาขาที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรม เคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และการจัดการกิจการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  

“ปัจจุบันไทยได้นำโมเดล BCG (BCG Model) ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มาประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส่วนฟินแลนด์นั้นเป็นหนึ่งในประเทศผู้บุกเบิกด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของโลก ความสำเร็จในการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่เพียงแต่กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและฟินแลนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิต การขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ไทยและฟินแลนด์ ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ” นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี กล่าว

ด้านนางสาวพะเยาว์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว วันที่ 30 กันยายน 2564 จะมีการจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเศรษฐกิจหมุนเวียน : การตรวจสอบการปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม (Circular Economy Webinar EP.1: Industrial Emission Monitoring)โดยวิทยากรที่มีคุณวุฒิมาให้ความรู้ทั้งจากฝ่ายไทยและฟินแลนด์ โดยฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้แทนจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) และฝ่ายฟินแลนด์ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมลพิษ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมแรกและก้าวแรกของการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างสองประเทศในการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ ทั้งไทยและฟินแลนด์จะร่วมหารือถึงแนวทางและวิธีการรับมือกับความท้าทายในอนาคต เพื่อเร่งให้เกิดการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report