ลงทุนระบบ Automation วันนี้ ได้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100%

ลงทุนระบบ Automation วันนี้ ได้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100%

อัปเดตล่าสุด 2 ก.พ. 2567
  • Share :
  • 1,324 Reads   

กรมสรรพากร และ CoRE ชวนผู้ประกอบการยื่นขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนระบบอัตโนมัติ (Automation) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 68 

กรมสรรพากร และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotic Excellence : CoRE) ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่ลงทุนระบบอัตโนมัติ สามารถยื่นขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation) ร้อยละ 100 เฉลี่ยเท่ากันระยะเวลา 5 รอบบัญชีต่อเนื่อง ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สามารถยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนระบบอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

2) รายจ่ายที่ลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการ ลงทุนในระบบอัตโนมัติ ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงที่ได้กระทํา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

3) เครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องติดตั้งแล้วเสร็จและอยู่ใน สภาพใช้งานได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

4) เครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการ ฯ ต้องได้รับการ รับรองจากคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotics Excellence : CoRE)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการ ลงทุนในระบบอัตโนมัติของรายจ่ายตามจํานวนที่จ่ายจริงร้อยละ 100 เป็นจํานวน เฉลี่ยเท่ากันระยะเวลา 5 รอบบัญชีต่อเนื่อง

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผนกบริการธุรกรรมและประสานงานภาครัฐ : Tel. 02-280-7272 ต่อ 8214 (คุณสุชาธิษณ์), 8215 (คุณณรงค์ฤทธิ์) 081-428-9728 (คุณมุกดาลักขณ์) E-mail : suthinee @thaieei.com (คุณสุธินี)

สถาบันไทย-เยอรมัน หน่วยตรวจสอบและพัฒนาอุตสาหกรรม : Tel. 063-145-2663 (คุณภักดี), 082-556-6212 (คุณสุรเชษฐ์) E-mail : [email protected]

 

ลงทุนระบบ Automation วันนี้ ได้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100%

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH