โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQA Training Program 2022 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQA Training Program 2022 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

อัปเดตล่าสุด 4 ธ.ค. 2564
  • Share :
  • 740 Reads   

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ‘โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQA Training Program 2022’’ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ผ่าน 5 หลักสูตรตลอดทั้งปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565

ถึงเวลาเตรียมองค์กรให้พร้อมก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความเป็นเลิศ กับการเรียนรู้อย่างเจาะลึกถึงเทคนิคและหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ อันเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยพัฒนาสมรรถนะขององค์กรไทยให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการทัดเทียมระดับสากล ในปี 2565 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) ได้จัดหลักสูตรอบรม ‘TQA Training Program 2022 - โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ’ ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรที่ต้องการสมัครรับรางวัล และผู้ที่สนใจเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ร่วมทำความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ จากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ในหลากหลายสาขา โดยจัดให้มีการฝึกอบรมผ่าน 5 หลักสูตรตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม

  • TQA Criteria มุ่งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในแต่ละหมวดเกณฑ์ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยแนวทางในการนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างผลลัพธ์ต่อการพัฒนาองค์กร
  • TQA Internal Organization Assessment หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ให้สามารถค้นหาจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงขององค์กรได้ 
  • TQA Application Report Writing แนะนำแนวทางการวางแผนและจัดทำรายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอวิธีการและผลการดำเนินงานขององค์กร (Application Report) 
  • Boost Up TQA Category through Business Excellence Tools เจาะลึกเนื้อหาความรู้ในแต่ละหมวดเกณฑ์ รวมถึงแนวทาง และเครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้องค์กร 
  • Learning and Sharing with Winner Organizations กิจกรรมเยี่ยมชมหน่วยงานภายในประเทศที่เคยได้รับรางวัล เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อคิดหรือเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ftpi.or.th/tqa-training      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-2619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ)

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report