สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, Productivity, Green Productivity, Thailand Productivity Forum 2024: The Path to Sustainable Success, Environment, สิ่งแวดล้อม

สถาบันเพิ่มฯ โชว์เส้นทาง 30 ปีแห่งภารกิจขับเคลื่อนผลิตภาพในงาน Thailand Productivity Forum 2024

อัปเดตล่าสุด 31 ม.ค. 2567
  • Share :
  • 473 Reads   

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เดินหน้าจัดงาน “Thailand Productivity Forum 2024: The Path to Sustainable Success” ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งภารกิจขับเคลื่อนผลิตภาพ พร้อมมุ่งหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 31 มกราคม 2567 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์การเพิ่มผลิตภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรและประเทศไทยต่อเนื่องสู่ปีที่ 30 พร้อมตอกย้ำความตั้งใจที่จะส่งมอบองค์ความรู้ และเทคนิคในการบริหารจัดการองค์กรด้วยแนวคิดผลิตภาพ ผ่านการจัดงาน “Thailand Productivity Forum 2024: The Path to Sustainable Success” ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ 

ภายในงานยังได้รวบรวมแนวคิด และแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการ Sustainable Productivity จากเหล่าผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Dr.Indra Pradana Singawinata เลขาธิการ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.ศิริพงศ์ โพธลักษณ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณทัส จันทรี TAS Consulting Partner และ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ประธาน People Management Group ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมอง รวมถึงประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมก้าวข้ามวิกฤตสุดท้ายทาย 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, Productivity, Green Productivity, Thailand Productivity Forum 2024: The Path to Sustainable Success, Environment, สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อยกระดับและสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้ภาคอุตสาหกรรมไทย สู่การแข่งขันในระดับสากล ว่า “นับเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เติบโต และก้าวเดินเข้าสู่ปีที่ 30 แน่นอนว่าบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และพยายามเร่งแก้ไขผ่านนโยบาย MIND ที่ยึดถือในหลักการใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมเคียงคู่ชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมพร้อมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการก้าวไปสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนในอนาคต ผ่านแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุม 

อาทิ การส่งเสริมการส่งออก การค้า และการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ผ่านการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต (Manufacturing Productivity) เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายในเรื่อง Net Zero รวมถึงภารกิจ “End of Waste” ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง การเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านผลิตภาพ ที่จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน แก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างครอบคลุม ซึ่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นกำลังสำคัญหลักที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพในส่วนนี้” ดร.ณัฐพล กล่าว

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, Productivity, Green Productivity, Thailand Productivity Forum 2024: The Path to Sustainable Success, Environment, สิ่งแวดล้อม

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะผู้จัดงาน ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้วาระครบรอบ 30 ปี ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อตอบรับเป้าหมายของการวางรากฐานสู่ก้าวแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน หรือ The Path to Sustainable Success 

สำหรับงาน Thailand Productivity Forum 2024: The Path to Sustainable Success ในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมแรกที่จัดขึ้นในวาระครบรอบ 30 ปี ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ภายใต้ความตั้งใจ ที่จะส่งมอบคุณค่าและองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี สถาบันยังได้กำหนดให้มีกิจกรรมสำคัญตลอดทั้งปี เพื่อตอกย้ำเป้าหมายในการผลักดันผลิตภาพ ให้เป็นปัจจัยสำคัญที่นำพาองค์กรและประเทศไทยก้าวสู่ความสำเร็จ อาทิ GSPN FORUM 2024 เวทีเผยแพร่แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจสู่อนาคต, กิจกรรม Productivity Roadshow และ Best Practices Sharing เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงแนวคิดและเครื่องมือผลิตภาพที่เหมาะสม, การจัดมอบรางวัล Excellent Leadership Award, การพัฒนาเครื่องมือชี้วัดการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกของการเพิ่มผลิตภาพในกลุ่มเยาวชน ผู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต” นายสุวรรณชัย กล่าว 

โดยงาน “Thailand Productivity Forum 2024: The Path to Sustainable Success” ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูง แขกผู้มีเกียรติ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมงาน

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH