หลักสูตรการอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B, สถาบันยานยนต์, ฝึกอบรม, สถานประกอบการ, พัฒนาบุคลากร

EEC ร่วม สถาบันยานยนต์ จัดโครงการคนละครึ่ง "หลักสูตรการอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B"

อัปเดตล่าสุด 12 ก.พ. 2565
  • Share :
  • 1,587 Reads   

EEC ร่วมกับ สถาบันยานยนต์ จัดโครงการคนละครึ่ง "หลักสูตรการอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B"

EEC Model Type B เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อผลิตกำลังคนในระยะเร่งด่วน รัฐบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 โดยเอกชนร่วมจ่ายร้อยละ 50 ทั้งนี้ หลักสูตรจะต้องผ่านการรับรองจากคณะทำงานพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง

วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุน
2. เพื่อลดปัญหาการว่างงาน การทำงานต่ำระดับ และการขาดแคลนกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนด้านกำลังคนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในการตัดสินใจลงทุน
4. เพื่อบูรณาการการผลิตบุคลากรระยะเร่งด่วนโดยรวมกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น (short course)

แนวทางการจัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น EEC Model Type B

1. สถาบันยานยนต์ จับคู่สถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ/เอกชน ในเขตพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)
2. เลือกอบรมในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคณะทำงานพิจารณารับรอง
3. สถานประกอบการการันตีจ้างงาน อย่างน้อย 1 ปี สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม
4. รัฐบาลให้การสนับสนุน 50% และผู้ประกอบการร่วมจ่ายอีก 50%

***ผู้ประกอบการสามารถนำหลักฐานไปประกอบการหักภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร รวม 2.5 เท่า ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์

คุณมณฑณ โทร. 095-865-5936, คุณเอกชัย โทร. 089-138-9121, คุณณาลดา โทร. 02-712-2414 ต่อ 6606 www.thaiauto.or.th

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH