อุตสาหกรรม 4.0 ความพร้อมของผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฟรี! รับสมัครผู้ประกอบการภาคการผลิต เพื่อประเมินสถานะความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (จำกัด 50 โรงงาน)

อัปเดตล่าสุด 23 ม.ค. 2565
  • Share :

รับสมัครผู้ประกอบการภาคการผลิต เข้าร่วมประเมินสถานะความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับการประเมินองค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญ, Assessment Report, สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI และแนวทางการยกระดับองค์กรสู่ Industry 4.0 โดยจะทำการ Assessment ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประเมิน (จำกัด 50 โรงงานเท่านั้น)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยพันธมิตรจากหลายหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมได้ทำการพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย หรือ เรียกว่า Thailand i4.0 Index ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการภาคการผลิต ที่ต้องการยกระดับศักยภาพสู่ Industry 4.0 แต่ยังขาดความชัดเจนว่าจะต้องปรับปรุงองค์กรในด้านใด ตลอดจนการเรียงลำดับความสำคัญและชี้แนวทางในการปรับปรุงองค์กรอย่างยั่งยืน

ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย (Framework of Thailand i4.0 Index) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

  • Technology (เทคโนโลยี) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การควบคุมการผลิตการจัดการสถานที่และองค์กร และเชื่อมต่อทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
  • Smart Operation (การดำเนินงานที่ชาญฉลาด) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาดเพื่อใช้ในการบริหารการผลิต การดำเนินงานขององค์กรอุปกรณ์และสถานที่ผลิตที่ดำเนินแบบแผนไปในทางเดียวกันอย่างคล่องตัว
  • IT System & Data Transaction (ระบบไอทีและธุรกรรมข้อมูล) การบูรณาการโครงสร้างภายในองค์กร โดยเชื่อมต่อกระบวนการต่างๆ แบบแนวตั้งหรือแบบปิรามิด (ปิรามิดอัตโนมัติในอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISA-95) และการเชื่อมต่อกันระหว่างห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain)
  • Market & Customers (ตลาดและลูกค้า) การรวบรวมและจัดการข้อมูลเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและสภาพตลาดเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การออกแบบ และวางแผนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
  • Strategy & Organization (กลยุทธ์และองค์กร) กระบวนการทำงานและการนำพาองค์กรจากผู้บริหารไปสู่พนักงาน การวางแผนและพัฒนาขององค์กรสู่ Industry 4.0 โดยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก
  • Human Capital (ทุนมนุษย์) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานด้วยกระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางในปัจจุบันและอนาคต มู่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ประโยชน์จากการประเมินด้วย Thailand i4.0 Index

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Industry 4.0 และการประยุกต์ใช้งานในองค์กร

2. รายงานการประเมินระดับความพร้อม (Assessment Report) ที่เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรในการยกระดับเข้าสู่ Industry 4.0 ตามโครงสร้างต้นทุนและปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร 

3. ใช้เป็นตัวกำหนดแผนการพัฒนาโครงการและจัดหา SI (System Integrators ที่เหมาะสมกับโครงการเพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ขององค์กรในการยกระดับเข้าสู่ Industry 4.0

4. สามารถนำ Assessment Report ยื่นประกอบการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://url.fti.or.th/l/_xWk4uPEI
ลงทะเบียนขอรับการประเมินที่ : www.thindex.or.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณตอง 084 689 4145
E-mail : irdi.matchingcenter@gmail.com
Line : @IRDI

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


ที่มา : M Report